วันจันทร์, 25 มกราคม 2559 15:28

สารสนเทศศาสตร์ เดินหน้าเครือข่าย บรร. เสริมเยาวชนรักการอ่าน

Written by
Rate this item
(1 Vote)

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต

วันที่ 24 มกราคม 2559 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ : นานาสาระปาเต๊ะ ในโครงการเครือข่าย บรร.เพื่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระยะที่ 1 โดยมี นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ นางสาวกุลสตรี ปริญญา ประธานสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ดร.อมรรัตน นาคะโร ผู้รับผิดชอบโครงการ คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วม ณ ชุมชนกอไผ่ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต

ดร.อมรรัตน นาคะโร กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “เป็นโครงการเครือข่ายความร่วมมือ บรร. (บ้าน+โรงเรียน+ราชภัฏภูเก็ต) ภายใต้โครงการสารสนเทศสู่ชุมชน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการรักการอ่านและการเรียนรู้ในชุมชนเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ในอนาคต รวมถึงสร้างประสบการณ์การจัดกิจกรรมด้านวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ให้แก่นักศึกษา และเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชนในท้องถิ่น สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทางสาขาวิชาฯ ได้เผยแพร่องค์ความรู้ทางภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น คือ ผ้าปาเต๊ะ โดยนำมาประยุกต์สร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้แบ่งออกเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ ศิลปะการปักผ้าปาเต๊ะ สมุดทำมือปกปาเต๊ะเพ้นท์ลาย สมุดทำมือสีสันปาเต๊ะ สาระน่ารู้ปาเต๊ะ สีสันผ้าปาเต๊ะ และเกมความรู้ปาเต๊ะ ซึ่งคาดหวังให้การจัดกิจกรรมดังกล่าว สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและชาวบ้านในชุมชนซอยกอไผ่ มีพฤติกรรมที่สนใจการอ่านมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การปลูกฝังความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ตลอดชีวิต” อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าว

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต

Read 1072 times Last modified on วันจันทร์, 25 มกราคม 2559 15:53