วันศุกร์, 30 สิงหาคม 2562 13:17

อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ขอบคุณมูลนิธิสตรีนานาชาติ ร่วมพัฒนาทุนมนุษย์ สร้างคนดีสู่ท้องถิ่น

Written by
Rate this item
(1 Vote)
International Womens Foundation Scholarship Presentation Year 2019 1
 
International Womens Foundation Scholarship Presentation Year 2019 2
 
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ผศ.ดร.จิราพร ประสารการ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ (ผู้ประสานงานมูลนิธิสตรีนานาชาติ) ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิสตรีนานาชาติ” ประจำปี 2562 (International Women’s Foundation Scholarship Presentation Year 2019) ในการนี้มี นางวิภา ตันมานะตระกูล ประธานมูลนิธิสตรีนานาชาติ Mrs.Maggy Wigman – President of Phuket International Women's Club (PIWC) คุณจุรีวรรณ สมูลเดอร์ส (วงษ์พรหม) รองประธานมูลนิธิสตรีนานาชาติ พร้อมด้วยสมาชิกของมูลนิธิ มอบทุนการศึกษาให้แก่ นักศึกษาของ ม.ราชภัฏภูเก็ต รวมถึงนักเรียนและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ณ หอประชุมใหญ่ (มะฮอกกานี) โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 
International Womens Foundation Scholarship Presentation Year 2019 3
 
International Womens Foundation Scholarship Presentation Year 2019 4
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวถึงการสนับสนุนทุนการศึกษาโดยมูลนิธิสตรีนานาชาติในครั้งนี้ว่า “นักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาในปีนี้ จำนวน 8 คน มูลค่าทุนละ 20,000 บาท ต่อปีการศึกษา โดยนักศึกษาจะได้รับทุนดังกล่าวต่อเนื่องจนจบการศึกษา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 470,000 บาท ทั้งนี้นักศึกษาต้องรักษาระดับผลการเรียนเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.20 รวมทั้งรายงานผลการเรียนให้มูลนิธิฯ รับทราบ และต้องประพฤติตนให้อยู่ในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจาก มูลนิธิสตรีนานาชาติ ตลอดระยะเวลาหลายปี มหาวิทยาลัยรู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณมูลนิธิที่ได้เห็นถึงคุณค่าของทุนมนุษย์ด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์อันเป็นปัจจัยสำคัญในการเติมเต็มความฝันของนักศึกษา ในส่วนของมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดหา ช่วยเหลือ สวัสดิการด้านอื่นๆ ให้แก่นักศึกษาอย่างเป็นระบบผ่านการดำเนินงานของกองพัฒนานักศึกษา มีการส่งเสริมให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทุกประเภทต้องปฏิบัติตนเป็นต้นแบบที่ดี ให้ความสำคัญกับการเรียน การพัฒนาขีดความสามารถในด้านต่างๆ และร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมูลนิธิสตรีนานาชาติ ที่มุ่งหวังเห็นนักศึกษาแปรเปลี่ยนสถานะจากผู้รับเป็นผู้ให้โอกาสกลับคืนสู่สังคม ดังเช่นนักศึกษาผู้รับทุน ซึ่งจบการศึกษาและมีโอกาสได้มาส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้รับทุนในวันนี้ คือ นายโพธิกร พิพัฒน์ บัณฑิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ นักศึกษาซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีในหลายด้านทั้งการแบ่งเวลาจากอาชีพครูสอนดนตรี อาสาช่วยสอนให้กับโรงเรียนห่างไกลที่ขาดครูสอนดนตรี รวมถึงมอบความรู้ฟรีให้กับผู้ด้อยโอกาส นี่เป็นผลผลิตที่มหาวิทยาลัยและมูลนิธิมองว่าเป็น ทุนมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อท้องถิ่น อีกทั้งเชื่อมั่นว่าวัฒนธรรมของการให้จะไม่สิ้นสุด ต้องขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนร่วมและผลักดันการดำเนินงานของมูลนิธิสตรีนานาชาติทุกท่านที่ไม่มีความปรารถนาดีต่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเสมอมา” 
 
International Womens Foundation Scholarship Presentation Year 2019 5
 
International Womens Foundation Scholarship Presentation Year 2019 6
 
International Womens Foundation Scholarship Presentation Year 2019 7
  
International Womens Foundation Scholarship Presentation Year 2019 9
 
International Womens Foundation Scholarship Presentation Year 2019 10
 
International Womens Foundation Scholarship Presentation Year 2019 11
 
International Womens Foundation Scholarship Presentation Year 2019 12
 
International Womens Foundation Scholarship Presentation Year 2019 13
 
International Womens Foundation Scholarship Presentation Year 2019 14
 
Read 632 times Last modified on วันศุกร์, 30 สิงหาคม 2562 14:18