วันอังคาร, 05 เมษายน 2559 12:31

วจก.บริการวิชาการชุมชน สร้างความเข้าใจสหกรณ์ เสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน

Written by
Rate this item
(1 Vote)
สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด
 
คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดการอบรม “บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน” และโครงการพัฒนาเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการบริการวิชาการ เรื่อง ความท้าทายของสหกรณ์ โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.นพดล จันระวัง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นายฮาริส อันนันหนับ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ (ผู้จัดโครงการ) นายอิสมาแอ สามะ ผู้จัดการทั่วไป สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด และคณะ ตลอดจน คณาจารย์ นักศึกษา และชาวมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด
 
สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด
 
นายฮาริส อันนันหนับ กล่าวว่า สำหรับสหกรณ์นั้นถือได้ว่ามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะต่อประชาชนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศที่ยากจน จะมีสหกรณ์ซึ่งเป็นสถาบันทางเศรษฐกิจและสังคมที่ให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ในการประกอบอาชีพและช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น สำหรับคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมและให้บริการวิชาการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน ด้วยการพัฒนาของสหกรณ์ไปสู่ ระดับมาตรฐานที่สำคัญ คือ การผลักดันให้กลไกของสหกรณ์เป็นที่พึ่งของสมาชิกอย่างแท้จริง รวมทั้งเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด
 
“สำหรับการอบรมในครั้งนี้ คณะวิทยาการจัดการ ได้เลือก สหกรณ์อิสลาม เป็นกรณีตัวอย่าง เนื่องจากมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และหลักการทางศาสนาอิสลาม ดังนั้นรูปแบบของสหกรณ์อิสลาม จึงเป็นองค์การทางการเงินที่ประชาชนเชื้อสายมุสลิมในหลายสาขาอาชีพมีการรวมกลุ่มกันด้วยความสมัครใจดำเนินกิจการด้วยการเป็นเจ้าของร่วมกัน ในการอบรมครั้งนี้มีคณะทำงานจากสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินและสหกรณ์อิสลาม การจัดตั้งสถาบันการเงินปลอดดอกเบี้ยของชุมชน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ส่งผลถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน” อาจารย์ผู้จัดโครงการอบรม กล่าว
 
สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด
 
สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด
Read 1126 times