วันอาทิตย์, 07 กรกฎาคม 2562 13:06

ม.ราชภัฎภูเก็ต ร่วมมือ จ.พังงา MOU “ร่วมพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
longlae market 5 jul 2019 1
 
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ หลาดลองแล ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดพังงา ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน จังหวัดพังงา โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมด้วย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ประธานหอการค้าจังหวัดพังงา ผู้แทนหน่วยงานองค์กรภาคเอกชนพื้นที่จังหวัดพังงา แขกผู้มีเกียรติ ผู้เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนเข้าร่วม
 
longlae market 5 jul 2019 2
 
longlae market 5 jul 2019 3
 
longlae market 5 jul 2019 4 
 
ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษา สู่แนวทางการแก้ไขปัญหาแบบการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินงานสืบสานพระบรมราโชบาย สู่การพัฒนาท้องถิ่น และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และวิจัยในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประกอบด้วย จ.ภูเก็ต พังงา และกระบี่ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ดำเนินงานภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ใน จ.พังงา ประกอบไปด้วย 1.โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น ความจน เทศบาลเมืองพังงาท้องถิ่น มี 6 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวยกระดับเศรษฐกิจชุมชนบ้านบางเตย/กิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้า หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 ต.กะไหล / กิจกรรมการแปรรูปกล้วย ชุมชนบ้านรมณีย์ ตำบลรมณีย์ / กิจกรรมการลูกชิ้นเห็ดนางฟ้า บ้านนากลาง ต.โคกกลอย / กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปสินค้าเกษตรจากวัตถุดิบในท้องถิ่น หมู่ที่ 1 บ้านตากแดด และหมู่ที่ 4 บ้านในหงบ ต.ตากแดด และกิจกรรมการผักสวนครัว ภูมิคุ้มกันความจน เทศบาลเมืองพังงา 2.โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP มี 5 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เต้าส้อแม่ปรีดา / ผลิตภัณฑ์ขนมเต้าส้อตวงรัตน์ / ผลิตภัณฑ์จากต้นตาล (ภูตาล) / ผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าทออิสระซาโอริ และผลิตภัณฑ์ครีมนวดผม และโลชั่นจากใบเหงือกปลาหมอ
 
longlae market 5 jul 2019 5
 
longlae market 5 jul 2019 6 
 
longlae market 5 jul 2019 7
 
และ 3.โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านออก การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี โรงเรียนที่เข้าร่วมจากอำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอทับปุด และอำเภอเมืองพังงา รวม 18 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนพอแดง / โรงเรียนคุระบุรี / โรงเรียนบ้านในหยง / โรงเรียนเกาะยาว / โรงเรียนทุ่งเจดีย์ /โรงเรียนวัดปัตติการาม / โรงเรียนหินลาด / โรงเรียนหินร่ม / โรงเรียนบางม่วง / โรงเรียนวัดคมนียเขต / โรงเรียนคุรอด / โรงเรียนท่าสนุก / โรงเรียนท่านุ่น / โรงเรียนวัดไตรมารค /โรงเรียนวัดปัจจันตคาม / โรงเรียนเขาเปาะ และโรงเรียนน้ำเค็ม
 
ด้าน ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา 48 ปี จากวิทยาลัยครูภูเก็ต เปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในปัจจุบัน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมีการดำเนินงานต่างๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และในวันนี้ก็เช่นกัน ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญ และที่ทุกหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขับเคลื่อนไปได้อย่างสมบูรณ์
 
Read 407 times