วันอาทิตย์, 24 กรกฎาคม 2559 08:41

คณะมนุษย์ฯ ลงพื้นที่วิจัยแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบ้านม่าหนิก

Written by
Rate this item
(1 Vote)
manik thalang
 
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมรวมพลังขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการวิจัยแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบ้านม่าหนิก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยมี นายสกล ชัยนิตย์พันธ์ และ ดร.ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว จากกลุ่มสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นผู้จัดโครงการวิจัย สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้อยู่ในระยะแรกของการวิจัย โดยคณะวิจัยได้มีการจัดประชุมถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่สากล ณ ห้องประชุมอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ บ้านม่าหนิก ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ และ นายจงกลกร สิงห์โต จากมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ มาร่วมถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกในกลุ่มบางเหนียวดำ และผู้สนใจ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ วางแผนทางในการทำงานร่วมกัน และหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของชุมชน
 
manik thalang 1
 
manik thalang 2
 
นายสกล ชัยนิตย์พันธ์ ประธานโครงการวิจัย กล่าวว่า "กิจกรรมที่จัดขึ้นมีผู้เข้าอบรมจากสมาชิกกลุ่มบางเหนียวดำ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้นำชุมชน ตัวแทนจากชุมชน หน่วยงานองค์กรอิสระ นักวิชาการ นักธุรกิจ และผู้ที่สนใจจะนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของชุมชน ซึ่งผู้เข้าอบรมได้ร่วมนำเสนอแผน และแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของชุมชน รวมถึงวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน นอกจากนั้นตัวแทนจากองค์กรอิสระ ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนากลุ่มโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรในชุมชน มาเป็นตัวขับเคลื่อนการทำงาน และพัฒนางานในพื้นที่ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยการทำงานบูรณาการกับทุกภาคส่วน การสร้างเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของตนเอง ยึดมั่นในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ โดยการบริหารจัดการพื้นที่ และทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากกิจกรรมในครั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะเก็บข้อมูลนำกลับไปวางแผน และจัดทำกิจกรรมการท่องเที่ยว ร่วมกับสมาชิกกลุ่มชุมชนบางเหนียวดำต่อไป"
 
manik thalang 3
 
manik thalang 4
 
manik thalang 5
 
manik thalang 6
 
manik thalang 7
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959 
Read 1358 times Last modified on วันอาทิตย์, 24 กรกฎาคม 2559 09:14