วันพุธ, 19 กรกฎาคม 2560 15:11

Marketing PKRU โค้ชชิ่ง นศ. ปั้นแผนการตลาดเชื่อมท้องถิ่น

Written by
Rate this item
(1 Vote)
อาจารย์ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์ ประธานหลักสูตรการตลาด ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 
ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2560 สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต (Marketing PKRU) จัดอบรม “เตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารสารสนเทศทางการตลาดเพื่อการเขียนแผนการตลาด” โดยมี ผศ.ศรัณยา นาคแก้ว ประธานสาขาวิชาการตลาด เป็นประธาน ร่วมด้วย บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมการอบรม ณ ห้อง 1332 อาคารเพชรภูมิภัฏ ม.ราชภัฏภูเก็ต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์ ประธานหลักสูตรการตลาด ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นวิทยากร
 
ผศ.ศรัณยา นาคแก้ว ประธานสาขาวิชาการตลาด
 
การเขียนแผนการตลาด Marketing Plan Writing
 
ผศ.ศรัณยา นาคแก้ว กล่าวว่า “กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีบทบาทสำคัญในแวดวงมาร์เก็ตติ้ง คือ การเขียนแผนการตลาด หรือ Marketing Plan Writing ที่สรุปใจความสำคัญของแผนธุรกิจทั้งหมด ซึ่งอธิบายการกำหนดทิศทางหรือแนวทางวิเคราะห์สถานการณ์ กลยุทธ์ทางการตลาด และวิธีในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด เพื่อให้กิจการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ อีกทั้งยังเป็นตัวสะท้อนความเป็นไปได้ของธุรกิจ โดยคำนึงถึงการทำงาน การบริหารทรัพยากรให้เกิดการหมุนเวียนที่มีประโยชน์สูงสุด สำหรับการจัด Workshop ในครั้งนี้ ทำให้เพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวนความรู้ด้าน Marketing เรียนรู้เทคนิคการเขียนแผนการตลาดให้มีประสิทธิภาพ วิพากษ์แผนการตลาดจาก Case Study ตามโจทย์ของธุรกิจค้าปลีก บริการ OTOP และการท่องเที่ยว รวมถึงศึกษาโมเดลแผนการตลาดที่ได้รับรางวัล โดยในการ Workshop นักศึกษาได้ลงมือเขียนแผนการตลาดขึ้นนำเสนอต่อทีมอาจารย์และวิทยากร เพื่อปรับแผนให้มีความครอบคลุมประเด็นกลยุทธ์ต่างๆ รวมถึงสามารถนำไปใช้งานได้จริงกับองค์กรภาคธุรกิจทุกระดับในท้องถิ่น” ประธานสาขา Marketing PKRU กล่าว
 
การเขียนแผนการตลาด Marketing Plan Writing
 
การเขียนแผนการตลาด Marketing Plan Writing
 
การเขียนแผนการตลาด Marketing Plan Writing
 
การเขียนแผนการตลาด Marketing Plan Writing
 
การเขียนแผนการตลาด Marketing Plan Writing
 
การเขียนแผนการตลาด Marketing Plan Writing
 
marketing plan writing jul 2017 10
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 2111 times