วันพุธ, 25 มกราคม 2560 09:46

ม.ราชภัฏภูเก็ต เพิ่มพูนทักษะวิจัยแบบผสานวิธี ส่งเสริมอาจารย์สร้างงานวิจัยสังคมศาสตร์เพื่อท้องถิ่น

Written by
Rate this item
(1 Vote)
การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสานวิธี
 
ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสานวิธี (Mixed Method Research)” โดยมี ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย บุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม มหาวิทยาลัยศิลปากร บรรยายให้ความรู้ตลอดการอบรม 
 
การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสานวิธี
 
การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสานวิธี
 
สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ใช้เทคนิค Mixed Method Research ซึ่งเป็นการผสานวิธีคิดและระเบียบวิธีเชิงปริมาณและคุณภาพ ใช้การสังเกตและร่วมกิจกรรมในพื้นที่ การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระยะๆ จากนักวิจัยและภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการทำวิจัยในด้านสังคมศาสตร์ หากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสามารถนำหลักการวิจัยดังกล่าวมาใช้ในการทำงาน จะช่วยให้ผู้วิจัยผลิตผลงานวิชาการได้อย่างเต็มศักยภาพ อันจะส่งผลถึงการนำงานวิจัยเหล่านั้นไปต่อยอดเพื่อสร้างองค์ความรู้ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นอันดามัน 
 
การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสานวิธี
 
การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสานวิธี
 
การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสานวิธี
 
การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสานวิธี
 
การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสานวิธี
 
การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสานวิธี
 
การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสานวิธี
 
การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสานวิธี
 
การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสานวิธี
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 1669 times Last modified on วันพุธ, 25 มกราคม 2560 10:04