วันพฤหัสบดี, 15 พฤศจิกายน 2561 09:59

คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญประกวดภาพถ่าย(ด้านศิลปะและวัฒนธรรม) ครั้งที่ 2 ปี 2561 หัวข้อ “Gift of Life ของขวัญแห่งชีวิต”

Written by
Rate this item
(0 votes)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย(ด้านศิลปะและวัฒนธรรม) ครั้งที่ 2 หัวข้อ “Gift of Life รางวัลแห่งชีวิต”ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร หัวข้อการประกวด “Gift of Life ของขวัญแห่งชีวิต”

123

*ประเภทของภาพถ่าย

ภาพถ่ายดิจิตัล หรือฟิล์ม ต้องเป็นไฟล์ภาพจากกล้องดิจิทัล หรือไฟล์สแกนจากกล้องฟิล์มเท่านั้น
*ประเภทผู้ส่งผลงาน

นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

*หลักเกณฑ์และกฎกติกาในการส่งภาพประกวด
1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ในหัวข้อ “Gift of Life ของขวัญแห่งชีวิต”ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่สื่อถึงคุณค่าของชีวิต สื่อถึงความสัมพันธ์ของ มนุษย์ สัตว์ ธรรมชาติ หรือ เรื่องราวของชีวิต ศิลปะ และวัฒนธรรม รวมถึงความหลากหลายของวิถีชีวิต หรือพิจารณาตามความเหมาะสม
2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้องดิจิตอล และกล้องบรรจุฟิล์มสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคอิสระไม่จำกัดรูปแบบ
3. การส่งภาพถ่ายให้เป็นภาพที่บันทึกจากกล้องถ่ายภาพหรือสมาร์ทโฟนที่มีความละเอียดตั้งแต่ 8 ล้ายพิกเซลขึ้นไป และนำส่งโดยช่องทางอีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.เท่านั้นโดยบันทึกไฟล์ในรูปแบบ Jpg
4. สามารถตกแต่งภาพได้อย่างอิสระ (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน)
5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ - นามสกุลจริง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์อย่างครบถ้วนในใบสมัครที่กำหนดให้ และแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ผู้จัดจะข้อมูลการสะกดชื่อนามสกุลตามที่ผู้สมัครแต่ละคนระบุมาในการสมัคร
6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่ายระบุชื่อไฟล์ภาพถ่าย และเขียนคำอธิบายแนวความคิดไม่เกิน 4บรรทัด ถ้าภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
7. ผู้เข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่เกิน 5ภาพ แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวต่อคน
8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆมาก่อนไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะหรือการประกวดภายในของสมาคมชมรมหรือองค์กรอื่นใด
9. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัยสามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
10. คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆและมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท
11. ภาพถ่ายและไฟล์ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน
12. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกฎกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นจะตัดสินรางวัลที่ได้รับ และตัดสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งต่อต่อไป ส่วนข้อผิดพลาดอื่นอื่นๆที่มิได้เกิดจากเจตนาทุจริต เช่น การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรืออื่นๆคณะกรรมการอาจตัดสินให้ภาพนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณี
13. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกฎกติกาไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

*รางวัลการประกวด
1. รางวัลชนะเลิศจำนวน 1 รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
4. รางวัลชมเชยจำนวน 2รางวัล เงินรางวัลรางวัลละ 1,000 บาท รวม 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

*กำหนดส่งงานภาพถ่าย
1. ส่งทางอีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ถึงวันที่ 15ธันวาคม2561ภายในเวลา 24.00 น.
2. ส่งด้วยตนเองโดยบันทึกไฟล์ลงแผ่น Cd ระหว่างวันนี้ถึงวันที่ 15ธันวาคม2561
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.ณ คณะวิทยาการจัดการ (สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคาร 19 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เลขที่ 21 ม.6 ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร 076-211-959 ต่อ 5000
(ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก)

*การประกาศผลรางวัล
1.คณะกรรมการตัดสินรางวัล วันที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น เป็นต้นไป โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันและประชาชนทั่วไปเข้ารับทราบการตัดสินได้ ณ ห้องประชุม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2.ประกาศรายชื่อผลการตัดสินรางวัลในวันอาทิตย์ที่ 23ธันวาคม2561 ทาง facebook.com/ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และที่ เว็บไซด์ MSPKRU

***ติดต่อสอบถาม
ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คุณอนุศักดิ์ เดชแก้ว เจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ
คุณสุไวด่ะ เตพิริยกุลเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ
081 5381822 ,0 7652 3094-7 ต่อ 5000 ติดต่อได้วันจันทร์-อาทิตย์ ในเวลาราชการ 8.30-16.30 น.

>>>คลิ๊กดาวน์โหลดใบสมัครภาพถ่าย“Gift of Life ของขวัญแห่งชีวิต”<<<

Read 1167 times Last modified on วันอังคาร, 20 พฤศจิกายน 2561 10:54