วันศุกร์, 13 กรกฎาคม 2561 14:56

MSPKRU จัด วจก. 5+2 สร้างสรรค์เครือข่ายกิจการนักศึกษาภาคใต้

Written by
Rate this item
(1 Vote)
mspkru jul 2018 1
 
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต (MSPKRU) เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ วจก. 5+2 ครั้งที่ 8 ประกอบด้วย ม.ราชภัฏภูเก็ต ม.ราชภัฏสงขลา ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ม.ราชภัฏยะลา โดยมี รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดี วจก. ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา ผู้รับผิดชอบโครงการ ตลอดจน คณาจารย์ และสโมสรนักศึกษา เข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
mspkru jul 2018 2
 
mspkru jul 2018 3
 
สำหรับกิจกรรมเครือข่าย วจก. ในครั้งนี้ MSPKRU จัดขึ้นเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนางานกิจการนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการในปัจจุบันและแนวทางการพัฒนางานกิจการนักศึกษาในอนาคต เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share & Learn) งานสโมสรนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือ รวมทั้งได้มีการจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม และเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ซึ่งเชื่อมั่นว่าการรวมพลังของนักศึกษา วจก. 5+2 ในครั้งนี้จะสามารถยกระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาในยุคใหม่ให้มีความสามารถรอบด้าน ตอบโจทย์การเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพในระดับภูมิภาคต่อไป
 
mspkru jul 2018 4
 
mspkru jul 2018 5
 
mspkru jul 2018 6
 
mspkru jul 2018 7
 
mspkru jul 2018 8
 
mspkru jul 2018 9
 
mspkru jul 2018 10
 
mspkru jul 2018 11
 
mspkru jul 2018 12
 
mspkru jul 2018 13
 
mspkru jul 2018 14
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7621 1959

Read 621 times