วันเสาร์, 16 มีนาคม 2562 07:49

วจก. ผลักดันอาจารย์สร้างผลงานทางวิชาการ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
1
 
2
 
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีผลงานทางวิชาการ โดยมี ผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าร่วม ณ ห้อง CONFERENCE ROOM 1 (19106) ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ บรรยายภาพรวมในการจัดทำผลงานทางวิชาการ และแนวปฏิบัติในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ กล่าวรายงานโดย ผศ.ดร.บัญฑิต ไวว่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา
 
3
 
4
 
สำหรับโครงการดังกล่าว ได้มีการแบ่งกลุ่มจัดทำผลงานทางวิชาการตามสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ศิริพร หงส์พันธุ์ เป็นวิทยากรบรรยาย และให้คำปรึกษาการจัดทำผลงานทางวิชาการ และสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พรพรหม ชมงาม เป็นวิทยากรบรรยาย และให้คำปรึกษาการจัดทำผลงานทางวิชาการ ในการนี้โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจุดประกายให้คณาจารย์คิดสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและผลิตผลงานหรือองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
16
 
18
 
31
 
32
 
34
 
35
 
37
Read 659 times Last modified on วันพุธ, 20 มีนาคม 2562 08:17