วันอาทิตย์, 13 มกราคม 2562 10:18

รางวัลการประกวดภาพถ่าย วจก.Active Action หัวข้อ "Gift of Life ของขวัญแห่งชีวิต"

Written by
Rate this item
(1 Vote)
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุม ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดภาพถ่าย โครงการ วจก. Active Action หัวข้อ "Gift of Life ของขวัญแห่งชีวิต" เป็นโครงการประกวดภาพถ่าย ที่คณะวิทยาการจัดการ จัดประกวดเป็นครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานในเชิงศิลปวัฒนธรรมของบุคลากรและนักศึกษา รวมถึงเป็นโอกาสในการเผยแพร่มุมมองของเรื่องราวในเชิงบวกที่มีคุณค่าภายในท้องถิ่นนำเสนอสู่สายตาสาธารณชน โดยมี ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้ดำเนินการโครงการ
 
สำหรับผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพถ่าย ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายภูมิสถิตย์ เมตตาจิตร ชื่อภาพ "หมอกบางๆ ในยามเช้า" / รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นายสุมิตร มาโนต ชื่อภาพ "ดวงอาทิตย์ยามเย็นกับเรือชาวประมงออกหาปลา" / รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางสาวนันทวัน มฤค ชื่อภาพ "ปรัชญามด" / รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 1,000 บาท รวม 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางสาวมัณฑนา พหนการ ชื่อภาพ "วันใหม่" และ นายอารุณ ภาคสมบูรณ์ ชื่อภาพ "ความสุขที่เรียบง่าย"
 
 
 

IMG 8991

IMG 9123

IMG 9128

IMG 9136

IMG 9141

 IMG 9145

IMG 9150

 

หมอกบางๆในยามเชา1

ดวงอาทตยยามเยนกบเรอประมงออกหาปลา2

ปรชญามด3

 วนใหม2

ความสขทเรยบงาย5

Read 594 times