วันเสาร์, 12 มกราคม 2562 14:01

วจก.จัดอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาและสหกิจศึกษา

Written by
Rate this item
(1 Vote)

mspkru 20 jan 2019 1

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ วจก.Active Action กิจกรรม อบรมอาจารย์ที่ปรึกษาและสหกิจศึกษา นำโดย ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวเปิดโครงการ ร่วมด้วย คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์ และ ผศ.เอกพล วงศ์เสรี วิทยากรจากงานสหกิจศึกษาและการฝึกงาน บรรยาย หัวข้อ สหกิจศึกษา ความเป็นมา การบริหารจัดการแนวทางการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา และการจัดทำคู่มือสหกิจศึกษา คู่มือการฝึกงาน คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา และคู่มือสถานประกอบการ / ผศ.ทวีพร ณ นคร วิทยากรด้านการแนะแนว บรรยาย หัวข้อ การให้คำปรึกษา ด้านการเรียน การใช้ชีวิต / และ คุณสุกัญญา สาแม ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายฝึกอบรม โรงแรมบันยันทรี บรรยาย หัวข้อ แนวทางความมือสถานประกอบการ เครือข่ายสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุม 19106 ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

mspkru 20 jan 2019 2

mspkru 20 jan 2019 3

mspkru 20 jan 2019 5

mspkru 20 jan 2019 6

mspkru 20 jan 2019 7

mspkru 20 jan 2019 8

mspkru 20 jan 2019 9

mspkru 20 jan 2019 10

mspkru 20 jan 2019 11

mspkru 20 jan 2019 12

Read 369 times