วันพฤหัสบดี, 29 มีนาคม 2561 08:37

เบรนสตรอม “MSPKRU” ปรับกลยุทธ์การเรียนการสอนสนองพระราโชบาย

Written by
Rate this item
(1 Vote)
mspkru 27 mar 2018 1
 
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต (MSPKRU) จัดเวทีเสวนาพัฒนาคณะวิทยาการจัดการสู่การเรียนรู้ โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล ตลอดจน คณะผู้บริหาร รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์ทุกหลักสูตรของคณะ วจก. เข้าร่วม ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จ.ภูเก็ต
 
mspkru 27 mar 2018 2
 
mspkru 27 mar 2018 3
 
รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวถึงที่มาของการจัดงานว่า “คณะมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคณาจารย์และหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ รองรับความต้องการของสังคม ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความเจริญก้าวหน้าและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คณะวิทยาการจัดการ เห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดเวทีเสวนาขึ้น โดยเน้นประเด็นการจัดการระบบและกลไกการบริหารจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และการจัดการความรู้ (Knowledge Management)”
 
mspkru 27 mar 2018 4
 
mspkru 27 mar 2018 5
 
ด้าน ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวถึงทิศทางการดำเนินงานของคณะวิทยาการว่า “เพื่อเป็นการสนองพระราโชบายทางการศึกษาของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 คณะวิทยาการจัดการ (MSPKRU) ซึ่งที่ผ่านมามีจุดแข็งในด้านการพัฒนาหลักสูตรที่มีความหลากหลายและเป็นที่นิยมของผู้เรียน และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นเป็นทุนเดิม ทั้งหลักสูตรในแขนงที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การตลาด งานสื่อสารมวลชน งาน HR ฯลฯ ประกอบกับมหาวิทยาลัยซึ่งมีพันธกิจในการเป็นที่พึ่งและพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นจึงเป็นโจทย์ใหญ่ที่ MSPKRUจำเป็นต้องร่วมกันระดมสมองเพื่อเฟ้นหาแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อบ่มเพาะบัณฑิตควบคู่ไปกับการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของคณาจารย์ที่มีความถนัดในวิทยาการด้านต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่นดังที่ได้ตั้งเป้าไว้ได้สำเร็จ”
 
mspkru 27 mar 2018 6
 
mspkru 27 mar 2018 7
 
mspkru 27 mar 2018 8
 
mspkru 27 mar 2018 9
 
mspkru 27 mar 2018 10
 
mspkru 27 mar 2018 11
 
mspkru 27 mar 2018 12
 
 
Text & Photo : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7621 1959
Read 1029 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 29 มีนาคม 2561 08:43