วันพฤหัสบดี, 31 สิงหาคม 2560 13:31

คณาจารย์ MSPKRU เดินเครื่องสร้างผลงานวิชาการ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
คณะวิทยาการจัดการ
 
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต (MSPKRU) จัดโครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการ โดยมี รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธาน ร่วมด้วย นายหาญพล มิตรวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วม ณ ศูนย์การเรียนรู้ การบริการวิชาการ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
 
คณะวิทยาการจัดการ
 
คณะวิทยาการจัดการ
 
สำหรับการดำเนินงานดังกล่าว MSPKRU จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งในระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) รองศาสตราจารย์ (รศ.) และศาสตราจารย์ (ศ.) สอดรับกับนโยบายการพัฒนาศักยภาพผู้สอนของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้คณะได้แบ่งผู้เข้าร่วมโครงการเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. คณะกรรมการส่งเสริมการจัดทำผลงานทางวิชาการ คือ ผศ.รุ่นพี่ มีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงแนะนำเทคนิคแก่ผู้ที่กำลังจัดทำผลงาน 2. ผู้มีความประสงค์จัดทำผลงานทางวิชาการ ที่มีอายุราชการครบกำหนด และผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการในระดับมหาวิทยาลัย และ 3.ผู้มีความประสงค์ทำผลงานทางวิชาการ แต่อายุราชการยังไม่ครบกำหนด เพื่อส่งเสริมให้ทำผลงานวิชาการล่วงหน้า คณะวิทยาการจัดการมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพของสาขาวิชาต่างๆ ผ่านผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักวิจัย MSPKRU ซึ่งเชื่อว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเปิดพื้นที่ในการช่วยเหลือสนับสนุนการผลิตผลงานจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น”
 
คณะวิทยาการจัดการ
 
คณะวิทยาการจัดการ
 
คณะวิทยาการจัดการ
 
คณะวิทยาการจัดการ
 
คณะวิทยาการจัดการ
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 916 times