วันพฤหัสบดี, 01 พฤศจิกายน 2561 10:45

Safety First! วจก.อบรมการดับเพลิงเบื้องต้น

Written by
Rate this item
(1 Vote)
mspkru 31 oct 2018 1
 
mspkru 31 oct 2018 2
 
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น โดยมี ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตลอดจน บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ ทั้งนี้มีคณะวิทยากรจาก บริษัท ซานโต้ เซฟตี้ จำกัด ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ 
 
mspkru 31 oct 2018 3
 
mspkru 31 oct 2018 4
 
ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดี กล่าวว่า “ในยุคปัจจุบันการบริหารจัดการองค์กรของภาครัฐส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขององค์กร ที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติภัยต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติภัยจากอัคคีภัย ซึ่งอาจทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยงานได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานของการบริหารจัดการองค์กร คณะวิทยาการจัดการจึงกำหนดให้มีการกำหนดแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในส่วนของอาคารคณะวิทยาการจัดการหลังใหม่ เป็นอาคารปฏิบัติงาน จำนวน 8 หลักสูตร มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย และเป็นสำนักงานคณะ ดังนั้นการจัดกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้นับว่าเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและนักศึกษาที่อยู่ในอาคาร เนื่องจากหากเกิดเหตุอุบัติภัยขึ้นจะสามารถลดความรุนแรงความเสียหายลงได้”
 
mspkru 31 oct 2018 5
 
mspkru 31 oct 2018 6
 
mspkru 31 oct 2018 7
 
mspkru 31 oct 2018 8
 
mspkru 31 oct 2018 9
 
mspkru 31 oct 2018 10
 
mspkru 31 oct 2018 11
 
mspkru 31 oct 2018 12
 
mspkru 31 oct 2018 13
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 609 times