วันพฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2561 08:10

MSPKRU เสวนาเข้ม “วจก.ราชภัฏภาคใต้” เสริมแกร่งการศึกษาเพื่อท้องถิ่น

Written by
Rate this item
(1 Vote)
วจก. 5+2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
 
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต (MSPKRU) เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ “สร้างเครือข่าย วจก. 5+2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 8” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตลอดจน ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรจากคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ ราชภัฏภูเก็ต ราชภัฏนครศรีธรรมราช ราชภัฏยะลา ราชภัฏสงขลา ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ราชภัฏนครศรีธรรมราช และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อีก 2 แห่ง จากราชภัฏนครศรีฯ และสงขลา เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
วจก. 5+2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
 
วจก. 5+2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
 
รศ.ประภาศรี อึ่งกุล กล่าวถึงที่มาและความน่าสนใจของงานเครือข่าย วจก.5+2 ในครั้งนี้ว่า “เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการเปิดเสวนาและการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยแห่งต่างๆ ในกลุ่มงานต่างๆ ได้แก่ กลุ่มหลักสูตร กลุ่มบริหารสำนักงาน กลุ่มบริหารกิจการนักศึกษา โดยมุ่งประเด็นไปมาตรฐานการศึกษา ทั้งในด้านระบบและกลไก การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อมุ่งหวังสร้างความแข็งแกร่งให้กับเครือข่าย วจก. ของราชภัฏเขตภาคใต้สามารถยืนหยัดได้อย่างมีคุณภาพและสามารถตอบสนองท้องถิ่นได้ในหลากหลายมิติ” คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 
วจก. 5+2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
 
วจก. 5+2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
 
วจก. 5+2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
 
วจก. 5+2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
 
วจก. 5+2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
 
วจก. 5+2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
 
วจก. 5+2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
 
วจก. 5+2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
 
วจก. 5+2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
 
วจก. 5+2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
 
วจก. 5+2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
 
วจก. 5+2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
 

Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959

Read 1477 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2561 08:27