วันศุกร์, 29 มีนาคม 2562 13:12

ดนตรีศึกษาร่วมมือท้องถิ่น สร้างสรรค์เพลงมาร์ช “1 เพลง 1 โรงเรียน”

Written by
Rate this item
(0 votes)
pkru music education 29 mar 2019 1
 
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ “1 เพลง 1 โรงเรียน” โดยมี ผศ.ดร. หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร. ประโมทย์ พ่อค้า คณบดีคณะครุศาสตร์ ตลอดจน ผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องแสดงดนตรีคีตารมย์ อาคารแสดดำสังคีต ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
pkru music education 29 mar 2019 2
 
สำหรับโครงการ 1 เพลง 1 โรงเรียน เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน วิชาสัมมนาดนตรี ของสาขาวิชาดนตรีศึกษา จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้นำองค์ความรู้ทางด้านดนตรี มาบูรณาการร่วมกับทักษะทางด้านวิชาการดนตรี ฝึกฝนนักศึกษาให้มีจิตอาสา ตระหนักถึงคุณค่าและเรียนรู้วิถีการเป็นครูดนตรี ทั้งนี้การสัมมนาดังกล่าวผู้บริหารของมหาวิทยาลัย คณะครู และนักศึกษา ได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง อภิปราย จนได้แนวทางในการสร้างสรรค์กิจกรรมคือ การสร้างผลงานเพลงมาร์ชประจำโรงเรียนให้กับโรงเรียนที่ยังไม่มีเพลงมาร์ช โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกับสาขาวิชาดนตรีศึกษา ได้แก่ โรงเรียนอ่าวกะพ้อ อ.เกาะยาว จ.พังงา / โรงเรียนพุทธมงคลนิมิต จ.ภูเก็ต / โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม จ.ภูเก็ต / และ โรงเรียนวัดเทพนิมิต จ.ภูเก็ต ซึ่งภายหลังจากการสัมมนาในครั้งนี้ สาขาวิชาดนตรีศึกษา จะมีการวางแผนและดำเนินงานร่วมกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการต่อไป เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์เพลงมาร์ชให้มีท่วงทำนองและเนื้อหาทางดนตรีได้อย่างสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน ซึ่งนอกจากจะเป็นการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยแล้วนั้น โครงการนี้ยังช่วยพัฒนาครูดนตรีรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพและพร้อมสนับสนุนวงการดนตรีในท้องถิ่นต่อไป 
 
pkru music education 29 mar 2019 3
 
pkru music education 29 mar 2019 4
 
pkru music education 29 mar 2019 5
 
pkru music education 29 mar 2019 7
 
pkru music education 29 mar 2019 8
Read 461 times