วันจันทร์, 02 เมษายน 2561 08:43

สาขาโรงแรม เติมสมรรถนะนักศึกษาเป็นผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์ฯ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ   ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเตรียมความพร้อมการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจากศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ร่วมถ่ายทอดความรู้
 
ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 
phuket hospitality management seminar mar 2018 3
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวว่า “ในปัจจุบันภาครัฐมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ SMEs ซึ่งจัดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาวโดยผลักดันให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นพลังขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทย ทั้งยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเหล่านี้ เพื่อให้ดำเนินธุรกิจด้วยองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการทั้งในระดับสาขาธุรกิจระดับธุรกิจและระดับผู้ประกอบการ ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่มีภารกิจพัฒนาท้องถิ่น โดยการบ่มเพาะนักศึกษาของก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงวิสาหกิจชุมชนมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจที่สูงขึ้นและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล สำหรับการอบรมในครั้งนี้นับเป็นโอกาสดีที่คณะบุคลากร NIDA ได้ร่วมมอบความรู้แก่นักศึกษา ซึ่งจะสามารถช่วยเสริมสมรรถนะความพร้อมยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมในภาคบริการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งเป็นภาคขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของท้องถิ่นและภูมิภาคอันดามัน” รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าว 
 
ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 
ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 
phuket hospitality management seminar mar 2018 6
 
ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 
Text & Photo : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7621 1959
Read 1359 times