วันอาทิตย์, 28 พฤษภาคม 2560 15:45

สนง.อธิการบดี ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ปี 2561-2565

Written by
Rate this item
(1 Vote)
สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ "ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565" โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รองอธิการบดี นายธวัชชัย บุญเฉิด รักษาการผู้อำนวยการ สนง.อธิการบดี ตลอดจน ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
นายธวัชชัย บุญเฉิด รักษาการผู้อำนวยการ สนง.อธิการบดี กล่าวว่า “สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 3 กอง คือ กองกลาง กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานของตามภารกิจของสำนักงานฯ มีความครบถ้วนสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการทบทวนแผนและจัดทำยุทธศาสตร์ขึ้น โดยกำหนดให้บุคลากรของสำนักงานฯ มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์การดำเนินงานหน่วยงาน เพื่อนำข้อมูลไปสังเคราะห์เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการของ สนง.อธิการบดี รวมถึงเป็นโอกาสให้บุคลากรจากทั้ง 3 กอง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเป็นเอกภาพและสอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัย” 
 
สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 1489 times Last modified on วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2560 12:56