วันอังคาร, 10 เมษายน 2561 15:48

ผู้บริหาร ม.ราชภัฏภูเก็ต สานใจสัมพันธ์บุคลากรภาคสนาม

Written by
Rate this item
(1 Vote)
ofo phuket bicycle 1
 
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรม “ถีบ ofo เหวนรอบมอ” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี ตลอดจน ผู้บริหาร และบุคลากรจากงานอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง เข้าร่วมทำกิจกรรม ณ ม.ราชภัฏภูเก็ต และร้านอาหารไม้หมอนซีฟู๊ด อ.เมือง จ.ภูเก็ต
 
ofo phuket bicycle 2
 
ofo phuket bicycle 3
 
นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ รักษาการผู้อำนวยการ สนอ. กล่าวถึงรายละเอียดการจัดกิจกรรมดังกล่าว ว่า “สนอ. เป็นหน่วยงานส่วนหน้าที่ต้องปฏิบัติงานให้บริการแก่องค์กรอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะงานอาคารสถานที่ฯ มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ทั้งเรื่องของความปลอดภัย ความสะอาด การเดินทางโดยสาร การตกแต่งสถานที่ และอื่นๆ อีกหลายด้าน ซึ่งต้องยอมรับว่างานที่กล่าวมาเป็นงานหนักและต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย ในการนี้ผู้บริหาร สนอ.ได้จัดกิจกรรม Team Building ขึ้น เพื่อให้บุคลากรผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำงาน เพิ่มทักษะการติดต่อสื่อสารและร่วมมือเป็นทีมเวิร์ค รวมถึงเปิดโอกาสให้บุคลากรภาคสนามได้สำรวจมุมมองและทัศนคติของตนเองที่มีต่อองค์กรผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย”
 
ofo phuket bicycle 4
 
ofo phuket bicycle 5
 
ด้าน ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวสนับสนุนการดำเนินงานของ สนอ. ว่า “กิจกรรมในครั้งนี้มีคุณค่าต่อองค์กร เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกระดับ พร้อมเปิดโอกาสให้แสดงมุมมองโดยคนทำงานสะท้อนว่าองค์กรมีจุดดี-จุดด้อย หรือสิ่งใดที่ต้องการให้ผู้บริหารพัฒนา เนื่องจาก ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่นอกจากต้องจัดการศึกษาทุกระดับให้แก่นักศึกษาทั่วภูมิภาคอันดามันแล้ว ยังเป็นหน่วยงานให้บริการวิชาการ องค์ความรู้ และการดำเนินงานเพื่อสาธารณะประโยชน์ของท้องถิ่นและประเทศในหลากหลายมิติ ดังนั้นสมาชิกในองค์กรต้องมีความเข้มแข็งจากภายใน มีการตระหนักถึงคุณค่าของตน ไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติงานระดับใด และสามารถเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อผู้บริหารได้อย่างไม่มีช่องว่างระหว่างกัน สิ่งเหล่านี้จะเป็นศักยภาพที่แท้จริงของมหาวิทยาลัยที่จะสามารถดำเนินงานต่างๆ ได้สำเร็จลุล่วง”
 
ofo phuket bicycle 6
 
ofo phuket bicycle 7
 
ofo phuket bicycle 8
 
ofo phuket bicycle 9
 
ofo phuket bicycle 10
 
ofo phuket bicycle 11
 
ofo phuket bicycle 12
 
Text & Photo : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7621 1959
Read 1655 times