วันศุกร์, 30 พฤศจิกายน 2561 13:09

Open House PKRU 2018 ครูแนะแนวทั่วภาคใต้เข้าร่วม

Written by
Rate this item
(1 Vote)
open house pkru 2018 news 1
 
ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม Open House PKRU 2018 สัมมนาอาจารย์แนะแนว โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และครูแนะแนวจากโรงเรียนในเขตภาคใต้ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในการนี้ผู้บริหารจาก คณะครุศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณะวิทยาการจัดการ / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / คณะเทคโนโลยีการเกษตร / วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ และโครงการ กศ.บป. ร่วมเสวนาเรื่อง “หลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอน และทิศทางการประกอบอาชีพ” 
 
open house pkru 2018 news 2
 
open house pkru 2018 news 3
 
ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ กล่าวว่า “กิจกรรม Open House PKRU เป็นการเปิดโอกาสให้ครูแนะแนวจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งดูแลรับผิดชอบการให้ข้อมูลด้านการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอน ทิศทางการประกอบอาชีพ และช่วงระยะเวลา ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตลอดจนมีการแนะนำนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย ควบคู่ไปกับการแนะนำพัฒนาการ ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ทั้งอาคารสถานที่ หลักสูตรที่ทันสมัย ศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ รวมถึงสภาพแวดล้อมของ จ.ภูเก็ต ที่มีความเจริญรุดหน้าในทุกด้านอันจะเป็นสิ่งสนับสนุนการศึกษาที่ยอดเยี่ยม นำเสนอต่อครูแนะแนว ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งของมหาวิทยาลัยเสมอมา” รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าว 
 
open house pkru 2018 news 4
 
open house pkru 2018 news 5
 
open house pkru 2018 news 6
 
open house pkru 2018 news 7
 
open house pkru 2018 news 8
 
open house pkru 2018 news 9
 
open house pkru 2018 news 10
 
open house pkru 2018 news 11
 
open house pkru 2018 news 12
 
open house pkru 2018 news 13
 
open house pkru 2018 news 14
 
open house pkru 2018 news 15
 
open house pkru 2018 news 16
 
open house pkru 2018 news 17
 
open house pkru 2018 news 18
 
open house pkru 2018 news 19
 
open house pkru 2018 news 20
 
open house pkru 2018 news 21
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 920 times Last modified on วันศุกร์, 30 พฤศจิกายน 2561 14:40