วันจันทร์, 02 พฤษภาคม 2559 09:29

วจก.รับใช้สังคม พัฒนาทักษะ “การประกอบการ” ตามวิถีปกาเกอะญอ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
ปกาเกอะญอ
 
คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาด้วยการประกอบการ บนฐานวิถีชีวิตชุมชนปกาเกอะญอ ลุ่มแม่น้ำสาละวิน ระหว่างวันที่ 21 – 25 เมษายน 2559 ณ ม.ราชภัฏภูเก็ต ซึ่งเป็นความร่วมมือกับสถาบันปัญญาปีติ สถาบันคลังสมองของชาติ และเครือข่ายมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม ในการนี้ ชุมชนปกาเกอะญอ ลุ่มแม่น้ำสาละวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการระบบการผลิตบนฐานนิเวศวัฒนธรรม การจัดการเศรษฐกิจแบบพึ่งพาเกื้อกูล อันเป็นโอกาสสำคัญในการฟื้นฟูองค์ความรู้ ภูมิปัญญา “ความรู้เดิม” ที่มีอยู่ในวิถีชีวิต เพื่อต่อยอดกับ “ความรู้สมัยใหม่” ที่ชุมชนและสถาบันการศึกษาสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกันได้
 
ปกาเกอะญอ
 
ปกาเกอะญอ
 
ปกาเกอะญอ
 
ปกาเกอะญอ
 
ปกาเกอะญอ
 
ปกาเกอะญอ
 
ปกาเกอะญอ
Read 1117 times