วันศุกร์, 17 มีนาคม 2560 07:49

ราชภัฏภูเก็ต เปิดอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมดันเป็นศูนย์กลางเกษตรและอาหารอันดามัน

Written by
Rate this item
(1 Vote)
phuket agricultural technology 2017 1
 
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร (หลังใหม่) โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี นายสุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร นายสมชาย สกุลชิต ประธานสภาเกษตรจังหวัดภูเก็ต ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร แขกผู้มีเกียรติ และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิดอาคารฯ และเยี่ยมชมนิทรรศการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 
ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี กล่าวว่า “คณะเทคโนโลยีการเกษตร เกิดขึ้นในสมัยวิทยาลัยครูภูเก็ต เมื่อพฤษภาคม 2515 ชื่อว่า หมวดวิชาเกษตร เป็นห้องเรียนขนาดเล็ก พร้อมแปลงเกษตร ต่อมามีการขยายเรือนเพาะชำเพื่อสอนภาคปฏิบัติ และสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม พร้อมยกฐานะเป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ ในปี 2522 ต่อมาด้วยความสำคัญของอุตสาหกรรมการเกษตรที่เฟื่องฟูขึ้น ทำให้การศึกษาด้านการเกษตรถูกยกระดับขึ้นมาเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และมีพัฒนาการในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งการเปิดหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ได้แก่ หลักสูตรการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ การจัดการพืชสวนประดับ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว 
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 
ทั้งนี้มีคณาจารย์และนักศึกษาได้เข้าร่วมผลิตผลงานการวิจัยและประกวดแข่งขันทักษะความสามารถทางด้านเกษตรในระดับภูมิภาคและระดับประเทศได้รับรางวัล สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังมีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นมาโดยตลอด ทั้งนี้การเปิดอาคารคณะฯ หลังใหม่ ที่มีการออกแบบที่สวยงามสะท้อนตัวตนของเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และเทคโนโลยีในการจัดการสอนที่ทันสมัย จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการผลิตบัณฑิตเกษตรที่เปี่ยมคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงานต่อไป อีกทั้งวางแผนให้เป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้านวิชาการเกษตรและอาหารในอันดามัน”
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 2225 times