วันศุกร์, 01 เมษายน 2559 13:46

คณะเกษตรฯ อบรมยุวอาสาสมัครเพื่อการนำเที่ยวเชิงเกษตร จ.ภูเก็ต

Written by
Rate this item
(1 Vote)

การจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2559 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการอบรมยุวอาสาสมัครเพื่อการนำเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 3 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อบริการวิชาการให้กับเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต ที่มีความสนใจเรื่องการจัดการทรัพยากรเกษตร ให้มีความรู้ทั้งในด้านทฤษฏีและการปฏิบัติเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การเป็นเจ้าบ้านที่ดี และการนำเที่ยวในพื้นที่ชุมชนของตนเอง รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของตนเองได้ และช่วยสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนในการหวงแหน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรการเกษตร ภายในชุมชนของตนเองด้วย โดยการอบรมในครั้งนี้มีเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก และหลังเสร็จสิ้นการอบรม คณะเทคโนลยีการเกษตร คาดหวังว่าเยาวชนจะเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเที่ยวเชิงเกษตร รวมถึงมีความสามารถในการเรียบเรียงเนื้อหาและจัดการนำเที่ยวได้เป็นอย่างดีมากขึ้น

การจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

การจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

การจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

การจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

การจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

การจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

Read 1593 times