วันเสาร์, 10 มิถุนายน 2560 13:10

ราชภัฏภูเก็ต จัดเวทีประชาคม “ปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมภูเก็ต”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
 
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดเวทีประชาคม “โครงการปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต” โดยมี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดรุณี บุณยอุดมศาสตร์ รองอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจน ผู้บริหาร นักวิชาการ ตัวแทนส่วนราชการ ปราชญ์ท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิทย์ฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
phuket arts and culture museum 2
 
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
 
ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยจัดเวทีประชาคมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงสำนักศิลปะและวัฒนธรรม สู่การเป็นศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต อย่างสอดคล้องและตอบสนองความต้องการของส่วนรวม โดยมีแนวคิดในการยกระดับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของภูเก็ตอย่างครบวงจร และเป็นศูนย์ให้บริการสืบค้นข้อมูลศิลปวัฒนธรรมที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมทั้งภูมิภาคอันดามัน รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาดูงานสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยต้องการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหลายภาคส่วน ซึ่งล้วนมีมุมมองและองค์ความรู้ที่มีคุณค่า ซึ่งหลังจากการจัดเวทีประชาคม มหาวิทยาลัยจะนำข้อมูลต่างๆ ไปสังเคราะห์เพื่อพัฒนาเป็นแนวคิดที่สมบูรณ์และเหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต” ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าว
 
phuket arts and culture museum 4
 
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
 
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
 
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
 
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
 
phuket arts and culture museum 9
 
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
 
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
 
phuket arts and culture museum 12
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 1568 times