วันเสาร์, 28 พฤษภาคม 2559 14:19

The Art Project 2 by Fine Art 551

Written by
Rate this item
(1 Vote)

 สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต

วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารระวิจันทร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดนิทรรศการวิจัยทางศิลปกรรม The Art Project 2 by Fine Art 551 ที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์การออกแบบของนักศึกษา สาขาวิชาศิลปกรรม โดยเป็นผลงานจากการศึกษาในรายวิชาโครงการวิจัยทางศิลปกรรม ซึ่งเป็นรายวิชาที่ให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า และสร้างสรรค์ผลงานตามหัวข้อ และประเด็นที่นักศึกษามีความสนใจ โดยจัดทำตามระเบียบวิธีวิจัย และใช้หลักการทางศิลปะเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ทำงาน โดยมีคณาจารย์ในสาขาวิชาศิลปกรรมเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ ทั้งนี้ สาขาวิชาศิลปกรรม มีภารกิจสำคัญในการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาชีพทางศิลปกรรม ที่มีคุณภาพสู่สังคม ซึ่งหน้าที่ของงานศิลปกรรมนั้นนอกจากจะให้คุณค่าด้านสุนทรียภาพและความงามแล้ว ยังจะต้องมีการสื่อสารปฏิสัมพันธ์ร่วมกับสังคมด้วย ในนิทรรศการครั้งนี้ มีการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์รวมกว่า 34 ผลงาน

 สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต

 สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต

 สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต

 สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต

phuket arts project 5

phuket arts project 6

phuket arts project 7

ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959 
Read 1485 times Last modified on วันเสาร์, 28 พฤษภาคม 2559 16:14