วันพุธ, 19 ธันวาคม 2561 12:57

ม.ราชภัฏภูเก็ต ถอดบทเรียน “ศาสนากับการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนเชิงทะเล”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
phuket cherng talay relagion seminar dec 2018 1
 
phuket cherng talay relagion seminar dec 2018 2
 
เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต อำเภอถลาง เทศบาลตำบลเชิงทะเล และองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล จัดโครงการ “ศาสนากับการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน” โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ม.ราชภัฏภูเก็ต ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจน ตัวแทน ส่วนราชการ ประชาชน และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุม คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
phuket cherng talay relagion seminar dec 2018 3
 
phuket cherng talay relagion seminar dec 2018 4
 
สำหรับงานเสวนาดังกล่าวมี พระครูการุญ กิจจานุยุค เจ้าอาวาสวัดเชิงทะเล / ศาสนาจารย์ธิคุณ ภาพเสน่ห์ ประธานองค์กรคริสตจักรเมล็ดพันธุ์เชิงทะเล / คุณวิชิต หวันหยี โต๊ะอิหม่าม มัสยิดมูการร่มชุมชนเชิงทะเล ร่วมเสวนาหัวข้อ “การถอดบทเรียนรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชน โดยหลักธรรมทางศาสนาเพื่อการพัฒนานำไปสู่ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ” หัวข้อ “เสริมสร้างชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และมีการจัดทำแผนชุมชน
 
phuket cherng talay relagion seminar dec 2018 5
 
phuket cherng talay relagion seminar dec 2018 6
 
ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า “จังหวัดภูเก็ตมีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นเกาะ และมีทะเลล้อมรอบทั้ง 2 ฝั่ง ซึ่งมีบริเวณที่เป็นชายหาด และเป็นอ่าวทำให้เหมาะสมในการจอดพักเรือของคนที่ผ่านมาจึงทำให้มีการเข้ามาของคนกลุ่มต่าง ๆ เช่น คนท้องถิ่น คนจีน และชาวตะวันตก จนเกิดการรวมตัวของกลุ่มคนที่อยู่อาศัยดั้งเดิม และกลุ่มคนจากบริเวณอื่น การผสมผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิมและเกิดเป็นวัฒนธรรมใหม่ในจังหวัดภูเก็ต ในการนี้มหาวิทยาลัย โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งได้มีการดำเนินงานร่วมกับชุมชนเชิงทะเล ส่งเสริมความหลากหลายด้านศาสนาในท้องถิ่น และสนับสนุนให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตามแนวทางความเชื่อของแต่ละศาสนา และเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าชุมชนที่มีประชาชนนับถือศาสนาที่หลากหลาย สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงนำมาสู่การจัดโครงการศาสนากับการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนในครั้งนี้”
 
phuket cherng talay relagion seminar dec 2018 7
 
phuket cherng talay relagion seminar dec 2018 8
 
ด้าน นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “การจัดโครงการและการเสวนาในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่กล่าวถึงการบรรเทาปัญหาสังคมในปัจจุบันโดยการบ่มเพาะเยาวชนให้มีระเบียบวินัย รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยโครงการที่จัดเป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้สังคมเกิดความสันติสุขได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันซึ่งถือเป็นกระบวนการที่สำคัญ แม้ว่าคนในสังคมมีความแตกต่างที่หลากหลาย มีทัศนคติ และประสบการณ์จึงทำให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิดความเข้าใจและเชื่อมโยง ระหว่างกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลาย มีความเท่าเทียมและความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความแตกต่างของกันและกัน”
 
phuket cherng talay relagion seminar dec 2018 9
 
phuket cherng talay relagion seminar dec 2018 10
 
phuket cherng talay relagion seminar dec 2018 11
 
phuket cherng talay relagion seminar dec 2018 12
 
phuket cherng talay relagion seminar dec 2018 13
 
phuket cherng talay relagion seminar dec 2018 14
 
phuket cherng talay relagion seminar dec 2018 15
 
phuket cherng talay relagion seminar dec 2018 16
 
phuket cherng talay relagion seminar dec 2018 17
 
phuket cherng talay relagion seminar dec 2018 18
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 605 times Last modified on วันพุธ, 19 ธันวาคม 2561 16:24