วันจันทร์, 22 มกราคม 2561 15:30

สารสนเทศศาสตร์ เปิดฐานความรู้ Phuket : City of Gastronomy

Written by
Rate this item
(2 votes)
Phuket  City of Gastronomy
 
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ณ ลานกิจกรรมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมภูเก็ต : เมืองอาหารโลก (Phuket : City of Gastronomy) โดยมี อาจารย์กุลสตรี ปริญญา ดร.อมรรัตน นาคะโร พร้อมด้วยคณะนักวิชาการของ ม.ราชภัฏภูเก็ต ซึ่งเป็นคณะทำงานที่เป็นผู้ผลักดันโครงการวิจัยนำเสนอข้อมูลเชิงวิชาการต่อ UNESCO ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต จนประสบความสำเร็จได้รับเลือกเป็น City of Gastronomy เมืองแรกของประเทศไทย และเมืองแรกของภูมิภาคอาเซียนให้เป็นเมืองอาหารโลก 
 
Phuket City of Gastronomy 2
 
Phuket City of Gastronomy 3
 
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวสาขาวิชาฯ ได้จัดกิจกรรมฐานความรู้ถ่ายทอดสู่นักศึกษาและนักเรียน แบ่งเป็น 3 ฐาน ประกอบด้วย 1 เล่าเรื่องเมืองอาหารโลก 2 เพลินเพลงของหรอยภูเก็ต 3 เรียนรู้อาหารพื้นเมืองภูเก็ต นิทรรศการมีชีวิต และสาธิตการทำอาหารภูเก็ต ซึ่งมหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก ซึ่งเกิดจากการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ งานวิจัย และการทำงานร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านด้านอาหารภูเก็ต จนเกิดเป็นข้อมูลที่ละเอียด ถูกต้อง และสามารถนำไปเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาหารภูเก็ตได้อย่างกว้างขวางต่อไป ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์มุ่งหวังให้เยาวชนในท้องถิ่นตระหนัก และเล็งเห็นถึงคุณค่า เอกลักษณ์ของอาหารภูเก็ต เพื่อให้เยาวชนกลุ่มนี้เป็นกำลังสำคัญในการถ่ายทอดข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารภูเก็ตอย่างสมภาคภูมิในการเป็นเมืองอาหารโลก
 
Phuket City of Gastronomy 4
 
Phuket City of Gastronomy 5
 
Phuket City of Gastronomy 6
 
Phuket City of Gastronomy 7
 
Phuket City of Gastronomy 8
 
Phuket City of Gastronomy 9
 
Phuket City of Gastronomy 10
 
Phuket City of Gastronomy 11
 
Text & Photo : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7621 1959
Read 1693 times Last modified on วันจันทร์, 22 มกราคม 2561 15:42