วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2559 16:16

“พัฒนาชุมชน” ระดมนักวิชาการระดับประเทศ วิพากษ์หลักสูตรนักพัฒนาท้องถิ่น

Written by
Rate this item
(1 Vote)
phuket community development
 
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต วิพากษ์หลักสูตร (โครงการปรับปรุงหลักสูตรพัฒนาชุมชน) โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิด ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม รศ.ดร.ปรีดี โชติช่วง นายธนู แนบเนียน ร่วมด้วย ดร.กฤต เกษตรวัฒนผล ประธานสาขาวิชาพัฒนาชุมชน ตลอดจน คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
phuket community development 1
 
ดร.กฤต เกษตรวัฒนผล กล่าวว่า “สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาชุมชนเพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงได้จัดการวิพากษ์หลักสูตรขึ้น ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 โดยทางสาขาวิชาฯ ได้รับเกียรติจากนักวิชาการด้านพัฒนาชุมชนระดับแนวหน้าของประเทศ ซึ่งเป็นผู้มีมุมมอง ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนา โดยผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่ชัดเจน โดดเด่น ให้กับสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนสำหรับการกำหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหารายวิชา และการปรับโครงสร้างหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตรงกับความคาดหวังของสังคมที่ต้องการจากผู้ประกอบวิชาชีพพัฒนาชุมชน ซึ่งการระดมสมองในครั้งนี้ ทำให้สาขาวิชาเห็นถึงทิศทาง ในการสร้างทรัพยากรบุคคลที่เอื้อต่อการพัฒนา ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น นำไปสู่การมุ่งสร้างนักวางแผน นักปฏิบัติ และนักพัฒนา ออกสู่ชุมชนท้องถิ่น” ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน กล่าว  
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959 
 
phuket community development 2
 
phuket community development 3
 
phuket community development 4
 
phuket community development 5
Read 1974 times Last modified on วันเสาร์, 28 พฤษภาคม 2559 16:16