วันศุกร์, 06 กันยายน 2562 08:05

PKRU เสริมพันธมิตร Phuket Innovative สร้างพื้นที่เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อท้องถิ่น

Written by
Rate this item
(2 votes)
phuket innovative sep 2019 1
 
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา Knowledge Center ระหว่าง ม.ราชภัฏภูเก็ต และ บริษัท ภูเก็ต อินโนเวทีฟ เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย นายมงคลเทพ คู่อรุณ กรรมการผู้จัดการ ภูเก็ต อินโนเวทีฟ ร่วมลงนาม ตลอดจนมี ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
phuket innovative sep 2019 2
 
phuket innovative sep 2019 3
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “เกิดจากนโยบายการพัฒนาของ ม.ราชภัฏภูเก็ต ซึ่งต้องการสร้างสรรค์พื้นที่เรียนรู้ (Knowledge Center) ภายใน PKRU เพื่อให้บริการกับบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมถึงออกแบบโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นเพื่อให้มหาวิทยาลัยนำมาบริหารจัดการในรูปแบบของ Smart University โดยเฉพาะด้านห้องประชุมอัจฉริยะ (Smart Meeting Room) ทั้งนี้ ภูเก็ต อินโนเวทีฟ เป็นองค์กรของคนท้องถิ่น ที่มีการให้บริการด้านนวัตกรรม ICT อย่างครบวงจร รวมถึงมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ประเด็นความร่วมมือ MOU ประกอบด้วย ส่งเสริมความร่วมมือในการให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน / ร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี / ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการห้องประชุมสัมมนาตลอดจนกิจกรรมบริการวิชาการอื่นๆ / และร่วมพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีทักษะและแนวคิดในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน อนึ่ง มหาวิทยาลัยอยู่ในช่วงของการ Rebranding และจัดระบบการดำเนินงานที่นอกเหนือจากการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่ง PKRU ได้ให้บริการอย่างเต็มรูปแบบเป็นแห่งเดียวในภูมิภาคอันดามัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีภารกิจในการให้บริการแก่ท้องถิ่นในทุกรูปแบบ เพื่อรองรับสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคใหม่ที่ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ดังนั้น PKRU จึงต้องร่วมมือกับองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวิสัยทัศน์” 
 
phuket innovative sep 2019 4
 
phuket innovative sep 2019 5
 
phuket innovative sep 2019 6
 
phuket innovative sep 2019 7
 
phuket innovative sep 2019 8
 
phuket innovative sep 2019 9
 
phuket innovative sep 2019 10
 
phuket innovative sep 2019 11
 
Read 502 times