วันเสาร์, 25 มิถุนายน 2559 15:18

นิเทศศาสตร์ ผนึกกำลังงาน PR ถ่ายทอดหลักการประชาสัมพันธ์

Written by
Rate this item
(1 Vote)
ท่าอากาศยานภูเก็ต (Phuket International Airport)
 
ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2559 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์” ให้กับ ท่าอากาศยานภูเก็ต (Phuket International Airport) โดยมี นางมนฤดี เกตุพันธุ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ตลอดจน เจ้าหน้าที่เครือข่ายประชาสัมพันธ์องค์กร (PR Network) ของท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วม ณ โรงแรมพราวภูเก็ต หาดในยาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
 
ท่าอากาศยานภูเก็ต (Phuket International Airport)
 
ท่าอากาศยานภูเก็ต (Phuket International Airport)
 
สำหรับการอบรมในครั้งนี้ คณาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ นำโดย ผศ.จิราพร ประสารการ  และตัวแทนจากฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร กลยุทธ์การคิดข่าวประชาสัมพันธ์ การถ่ายภาพนิ่งและภาพวีดีโอข่าวประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์การเขียนข่าวในภาวะวิกฤต และกิจกรรมฝึกปฏิบัติการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานภูเก็ต 
 
ท่าอากาศยานภูเก็ต (Phuket International Airport)
 
ท่าอากาศยานภูเก็ต (Phuket International Airport)
 
ผศ.จิราพร ประสารการ ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ กล่าวถึงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ว่า “ทีมงานคณาจารย์ได้เลือกสรรหัวข้อ และเนื้อหา ในการบรรยายและฝึกปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับความต้องการ ตลอดจนความคาดหวังของท่าอากาศยานภูเก็ต ที่มุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรมีความสามารถในการเป็นนักประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง มีความคิดสร้างสรรรค์ในการคิดประเด็นข่าว เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร รวมทั้ง รู้วิธีบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤติ ซึ่งเป็นการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น และการสร้างพันธมิตรกับองค์กรขนาดใหญ่ในจังหวัดภูเก็ต เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างสององค์กร สำหรับ ม.ราชภัฏภูเก็ต มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพ โดยเฉพาะด้านการผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ เพราะเชื่อว่าเป็นทักษะสำคัญที่จะสนับสนุนการทำงานขององค์กรให้มีความสำเร็จ” 
 
ท่าอากาศยานภูเก็ต (Phuket International Airport)
 
นางมนฤดี เกตุพันธุ์ ผู้อำนวยการท่าอาศยานภูเก็ต เผยถึงที่มาในการจัดอบรมให้แก่พนักงานในครั้งนี้ ว่า “ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพราะหากพนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์  จะเป็นปัจจัยที่ช่วยผลักดันให้องค์กรมีความก้าวหน้า โดยเฉพาะท่าอาศยานภูเก็ต เป็นประตูด่านแรกที่ต้องให้บริการกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนหลายล้านคนต่อปี องค์กรของเราจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสื่อสารองค์กร ดังนั้น การจัดฝึกอบรมการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้พนักงาน PR Network ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากหลากหลายแผนก มีการฝึกฝนทักษะในการเขียนข่าวได้อย่างน่าสนใจ มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่สาธารณชน และสื่อมวลชนได้ นอกจากนั้น ยังจะช่วยให้ท่าอากาศยานภูเก็ต สามารถชี้แจงข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำในสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วย” 
 
ท่าอากาศยานภูเก็ต (Phuket International Airport)
 
ท่าอากาศยานภูเก็ต (Phuket International Airport)
 
ท่าอากาศยานภูเก็ต (Phuket International Airport)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959 
 
Read 1105 times