วันพฤหัสบดี, 28 มิถุนายน 2561 13:35

นิเทศศาสตร์ พัฒนาองค์กรท้องถิ่น เขียนรายงานการประชุมอย่างมืออาชีพ

Written by
Rate this item
(2 votes)
phuket international airport jun 2018 1
 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มุ่งมั่น พัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น ร่วม จัดฝึกอบรมให้แก่การท่าอากาศยานภูเก็ต นำโดย ดร.วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์ ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยทีมคณาจารย์ ได้รับเชิญจากการท่าอากาศยานภูเก็ต จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ” ระหว่างวันที่ 18–19 มิถุนายน 2561 ณ ธัญญปุระ เฮลท์ แอนด์ สปอร์ต รีสอร์ท 
 
สำหรับกิจกรรมการบริการวิชาการในครั้งนี้  จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถ ด้านการเขียนรายงานการประชุม อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดการประสานงาน การสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภายนอก ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน สำหรับสองวันของการฝึกอบรมหัวข้อในการอบรมที่ทีมวิทยากรได้ถ่ายทอดแก่บุคลากรของการท่าอากาศยานภูเก็ต ได้แก่ การฟังเพื่อจับประเด็นการประชุม โดย อาจารย์พัชราภรณ์ คชินทร์ จากสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร รวมทั้งการจดบันทึก การเขียนรายงานการประชุม รูปแบบรายงานการประชุม และฝึกปฏิบัติการเขียน โดย ดร.วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์ และทีมคณาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 
phuket international airport jun 2018 2
 
phuket international airport jun 2018 3
 
phuket international airport jun 2018 4
 
FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959
Read 771 times