วันพุธ, 15 สิงหาคม 2561 14:22

ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมมือนครภูเก็ต จัดเวทีวิชาการพัฒนาห้องสมุดยุคใหม่

Written by
Rate this item
(1 Vote)
thailand libralian 2018 1
 
thailand libralian 2018 2
 
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ เทศบาลนครภูเก็ต จัดประชุมทางวิชาการ “การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านกับการพัฒนาห้องสมุดไทยแลนด์ 4.0” (Libraries and Reading Promotion for Thailand 4.0) โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต อาจารย์กุลสตรี ปริญญา รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน นักวิชาการ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรด้านบรรณารักษศาสตร์ นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
thailand libralian 2018 3
 
thailand libralian 2018 4
 
สำหรับการจัดงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร. ชุติมา สัจจานันท์ นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และ ศ.มิตซูฮิโระ โอดะ จากมหาวิทยาลัยอาโอยาม่า กักคูอิน ประเทศญี่ปุ่น บรรยายพิเศษหัวข้อ “การพัฒนาห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0” การเสวนาเรื่อง “การศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่โลกยุคดิจิทัล : กรณีศึกษาประเทศญี่ป่นและประเทศไทย” พิธี MOU ร่วมพัฒนาห้องสมุด การเสวนาและอบรมเชิงปฏิบัติการในประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็น
 
อาจารย์กุลสตรี ปริญญา กล่าวว่า “เนื่องจากการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเตรียมกำลังคนให้พร้อมในการเป็นกลไกสำคัญสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่เวทีเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ รองรับยุทธศาสตร์ประเทศยุค 4.0 โดยเฉพาะห้องสมุด เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญสนับสนุนการศึกษา และการเรียนรู้ด้วยตนเองของคนทุกช่วงวัย ห้องสมุดถือเป็นคลังความรู้ที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนในทุกมิติ ให้มีศักยภาพสามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเอง ใช้เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ นำความรู้ไปใช้ ในการหาความรู้และการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อร่วมกันสร้างและขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมการอ่านและการเรียนรู้ ซึ่งผู้บริหาร บรรณารักษ์ และผู้ปฏิบัติงาน จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารจัดการห้องสมุดที่ตอบรับการเปลี่ยนแปลงของเยาวชนรุ่นใหม่ และกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่เกิดจากพลังขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เชื่อมโยงกันได้ทุกที่ทุกเวลา การจัดเวทีวิชาการในครั้งนี้จะช่วยเปิดมุมมองของบรรณารักษ์ และส่งผลในเชิงสร้างสรรค์ต่อรูปแบบห้องสมุดยุคใหม่ของจังหวัดภูเก็ต นับเป็นการส่งเสริมการจัดการแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นและให้บริการวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย” รอง ผอ.สำนักวิทยฯ กล่าว 
 
thailand libralian 2018 5
 
thailand libralian 2018 6
 
thailand libralian 2018 7
 
thailand libralian 2018 8
 
thailand libralian 2018 9
 
thailand libralian 2018 10
 
thailand libralian 2018 11
 
thailand libralian 2018 12
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 810 times