วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2562 13:30

คณิต ครุศาสตร์ MOU ร่วมมือโรงเรียนในภูเก็ต พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

Written by
Rate this item
(1 Vote)
phuket math education 20 jul 2019 1
 
text & pics : #PRPKRU
 
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน” ภายใต้โครงการเครือข่ายอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี ผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า คณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมด้วย นายอนุวัตร จิรวัฒนพาณิช ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ดร.วิภาพร สุทธิอัมพร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตลอดจน ผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ เครือข่ายครู และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
phuket math education 20 jul 2019 2
 
phuket math education 20 jul 2019 3
 
สำหรับการอบรมดังกล่าว มีการบรรยายเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน” โดย ผศ.ดร.เจนสมุทร แสงพันธ์ อุปนายกสมาคมคณิตศาสตร์ศึกษา เป็นวิทยากร และการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา” รวมถึงมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านคณิตศาสตร์ระหว่างสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต / โรงเรียนบ้านป่าคลอก / โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) / และโรงเรียนบ้านแหลมทราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือพัฒนาวิชาการด้านคณิตศาสตร์ / ร่วมสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางคณิตศาสตร์ และการวิจัย / ร่วมผลิตบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ / และร่วมพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวของมหาวิทยาลัยเป็นการยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในท้องถิ่นอันดามัน ซึ่งเป็นแหล่งพัฒนาและบ่มเพาะบัณฑิตครูคณิตศาสตร์ นับเป็นการร่วมพัฒนาการศึกษาที่โรงเรียน มหาวิทยาลัย รวมถึงนักเรียน นักศึกษา และผู้สอน จะได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน  
 
phuket math education 20 jul 2019 4
 
phuket math education 20 jul 2019 5
 
phuket math education 20 jul 2019 6
 
phuket math education 20 jul 2019 7
 
phuket math education 20 jul 2019 8
 
Read 514 times Last modified on วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2562 13:38