วันอาทิตย์, 27 พฤษภาคม 2561 13:03

ราชภัฏภูเก็ต สร้างจิตสำนึกจัดอบรมการประหยัดพลังงาน

Written by
Rate this item
(0 votes)

DSCF9193

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 งานอาคารสถานที่และการบริการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ “สร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน” โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิด ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร  บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งแนะนำเทคนิควิธีการประหยัดพลังงาน

DSCF9163

DSCF9166

DSCF9168

DSCF9169

DSCF9190

 

สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักวิธีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและรู้จักการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนสามารถนำเทคนิควิธีการอนุรักษ์พลังงานด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้  ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นจิตสำนึก ให้ผู้รับการอบรมมีความตระหนักถึงปัญหาผลกระทบของพลังงานที่สิ้นเปลืองจากการใช้งาน ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การอบรมดังกล่าวจะเป็นเป็นคำตอบที่ดีของการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับบุคลากร ตอลดจนนักศึกษาเกิดความตระหนักถึงผลกระทบด้านต่างๆ ต่อไปในอนาคต

DSCF9194

DSCF9205

DSCF9207

DSCF9217

Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959

 

Read 997 times