วันพฤหัสบดี, 20 ตุลาคม 2559 09:30

สารสนเทศศาสตร์ นำ นศ. “เรียนรู้และฝึกจริง” การใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการ PR

Written by
Rate this item
(1 Vote)

PR RAJABHAT

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต โดย ดร.อมรรัตน นาคะโร อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ นำนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ซึ่งกำลังศึกษาในรายวิชาการประชาสัมพันธ์และบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในงานห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ เข้าศึกษาดูงานด้านสื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ ณ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฎภูเก็ต 

PR RAJABHAT1

PR RAJABHAT2

ทั้งนี้มี นางสาววาสนา ศรีนวลใย รักษาการหัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายงาน นำนักศึกษาเรียนรู้เทคนิค และการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสำหรับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก พร้อมให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการและฝึกปฏิบัติในการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและภาพลักษณ์องค์กร ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบการสื่อสารขององค์กร การใช้เทคโนโลยีที่มีคุณภาพในการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ อันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลของมีความรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และได้รับการยอมรับต่อสาธารณชน

PR RAJABHAT3

PR RAJABHAT4

PR RAJABHAT5

PR RAJABHAT6

PR-RAJABHAT

PR RAJABHAT8

ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959

Read 1552 times