วันอังคาร, 20 กุมภาพันธ์ 2561 09:09

Young Designer PKRU โชว์ผลงานขายไอเดีย ดีไซน์ล้ำ เพื่อผู้ประกอบการอันดามัน

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru product design feb 2018 1
 
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดสัมมนาและกิจกรรมเปิดบ้านออกแบบ เปิดบ้านออกแบบ ครั้งที่ 4 Product Design Open House ยังดี Young-Designer 4.0 โดยมี ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาการอธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ นายฤธรรมรง ปลัดสงคราม ประธานสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจน คณาจารย์ นักออกแบบอิสระ ผู้ประกอบการ นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วม ณ ห้างสรรพสินค้าไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต
 
pkru product design feb 2018 2
 
pkru product design feb 2018 3
 
การสัมมนามี รศ.ดร.นิรัช สุดสังข์ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร / รศ.ดร.รัฐไท พรเจริญ จากภาควืชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ม.ศิลปากร / ผศ.เรวัต สุขสิกาญจน์ จากสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม ม.วลัยลักษณ์ และ นายอภิวัฒน์ ศรศักดา จากสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมสัมมนาหัวข้อ "นักออกแบบยุค 4.0 ต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 
นายฤธรรมรง ปลัดสงคราม กล่าวว่า “สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้จัดทำกิจกรรมเพื่อหวังผลผลิตบัณฑิตทางด้านการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านต่างๆ อาทิ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบเครื่องแต่งกาย การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆ เป็นต้น เพื่อพัฒนาความสามารถของนักศึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แข่งขันในเชิงธุรกิจตรงความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง โดดเด่น สวยงาม จะได้เปรียบทางการค้า การตลาด สามารถดึงดูดผู้บริโภคมากขึ้น
 
pkru product design feb 2018 4
 
pkru product design feb 2018 5 
pkru product design feb 2018 6
 
สำหรับโครงการสัมมนาและกิจกรรมเปิดบ้านออกแบบครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ ทางด้านวิชาการ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ระหว่างคณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า นักออกแบบผลิตภัณฑ์อิสระ และผู้ที่สนใจทางด้านการออกแบบทั่วไป อีกทั้งเพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ด้านการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และมีบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & high Value Services) ด้วยสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้มีการพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา จำเป็นต้องอาศัยหลายภาคส่วนเข้ามาช่วยคิด ช่วยพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ให้สามารถแข่งขันทางตลาดของอาเซียนได้ และพัฒนาบัณฑิตที่จบไปอย่างมีคุณภาพ สามารถสร้างสรรค์งานด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ให้แก่ท้องถิ่นได้ และสามารถเป็นผู้นำทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ในเขตภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน” ประธานการจัดกิจกรรม Product Design Open House
 
pkru product design feb 2018 7
 
pkru product design feb 2018 8
 
pkru product design feb 2018 9
 
pkru product design feb 2018 10
 
pkru product design feb 2018 11
 
pkru product design feb 2018 12
 
pkru product design feb 2018 14
 
pkru product design feb 2018 13
 
pkru product design feb 2018 15
 
Text & Photo : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7621 1959
Read 1123 times