วันพุธ, 24 พฤษภาคม 2560 07:58

รปศ.ราชภัฏภูเก็ต กะเทาะเปลือกนโยบายและการบริหารงานภาครัฐ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
รัฐประศาสนศาสตร์
 
ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รปศ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมี นายวัชรพงษ์ เกื้อวงศ์ ผู้จัดการสาขาวิชา รปศ. เป็นประธาน ร่วมด้วย คณาจารย์ และนักศึกษา รปศ. ห้องเรียน จ.ภูเก็ต และ จ.กระบี่ เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้อง 1332 อาคารเพชรภูมิภัฏ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนักวิชาการและนักพัฒนาสังคม ร่วมวิพากษ์โครงการวิจัยทาง รปศ. ของนักศึกษา ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวเนื่องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและชุมชนในฝั่งอันดามัน โดยการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ เช่น การจัดการป่าชุมชนฯ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ / ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของ อบต.เขาคราม จ.กระบี่ / การจัดการขยะของเทศบาล ต.รัษฎา จ.ภูเก็ต / การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข ต.ศรีสุนทร จ.ภูเก็ต ฯลฯ
 
รัฐประศาสนศาสตร์
 
รัฐประศาสนศาสตร์
 
นายวัชรพงษ์ เกื้อวงศ์ ผู้จัดการสาขาวิชา รปศ. กล่าวว่า “เป็นที่ทราบกันดีว่าการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ เกิดจากหลายปัจจัยประกอบกัน เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และระบบการบริหารที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันทั่วโลก ทำให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้ภาครัฐมีการทบทวนบทบาทหน้าที่ให้การให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างตรงประเด็น โดยเฉพาะประเด็นของ ‘การบริหารภาครัฐแนวใหม่’ ตามหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ สาขาวิชา รปศ. มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมให้มีการค้นคว้าวิจัยให้บริการแก่ชุมชนท้องถิ่น จึงเกิดการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นความหวังในการพัฒนาชุมชน ได้ฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ และนำองค์ความรู้สู่เวทีสาธารณะ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักวิชาการ เพื่อสังเคราะห์เป็นข้อมูลมาประกอบเป็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารเชิงรุกนำเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐต่อไป” 
 
รัฐประศาสนศาสตร์
 
รัฐประศาสนศาสตร์
 
รัฐประศาสนศาสตร์
 
รัฐประศาสนศาสตร์
 
รัฐประศาสนศาสตร์
 
รัฐประศาสนศาสตร์
 
รัฐประศาสนศาสตร์
 
รัฐประศาสนศาสตร์
 
รัฐประศาสนศาสตร์
 
รัฐประศาสนศาสตร์
 
รัฐประศาสนศาสตร์
 
สมัครเรียนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โทร 076 211 959 ต่อ 3020 หรือ 3021
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959
Read 2155 times