วันอังคาร, 22 พฤษภาคม 2561 16:14

ม.ราชภัฏภูเก็ต MOU สาธารณสุขภูเก็ต ดึงพลังคนรุ่นใหม่พัฒนางานบริการสุขภาพในท้องถิ่น

Written by
Rate this item
(1 Vote)
phuket public health 1
 
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ สำนักงานสาธาณสุข จ.ภูเก็ต โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต และ ดร.ประพรศรี นรินทร์รักษ์ นักวิชาการสาธารณสุข จ.ภูเก็ต ร่วมลงนาม โดยมี ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทย์ฯ ผศ.ดร.ชญานิศ ลือวานิช ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ตลอดจน ผู้บริหาร คณาจารย์ และตัวแทนจาก สสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
phuket public health 2
 
phuket public health 3
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยและสาธารณสุข มีความประสงค์ที่จะร่วมมือจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพทางทักษะวิชาชีพให้นักศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิตพร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการประสานสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรภาครัฐ ตลอดจนเป็นการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นตามพันธกิจขององค์กร”
 
phuket public health 4
 
phuket public health 5
 
ด้าน ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทย์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การ MOU ในครั้งนี้มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร และนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัย และองค์กรชุมชนต่างๆ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการอย่างเข้มข้น ด้านวิชาการ หลักสูตร การวิจัย การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ และการพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นการขยายเครือข่ายสถานพยาบาลในท้องถิ่นครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาสาธารณสุขได้ลงพื้นที่ฝึกฝนประสบการณ์การให้บริการสุขภาพอย่างใกล้ชิดร่วมกับชุมชน ซึ่งเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยยกระดับงานวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น รวมถึงสร้างนักวิชาชีพสาธารณสุขคุณภาพสู้ท้องถิ่น”
 
ในส่วนของ ดร.ประพรศรี นรินทร์รักษ์ นักวิชาสาธารณสุขเชี่ยวชาญ แสดงทรรศนะว่า “มหาวิทยาลัยและสาธารณสุขได้ร่วมมือสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และแลกเปลี่ยนบุคลากรมาอย่างต่อเนื่อง การ MOU ในครั้งนี้จะช่วยขยายกรอบความร่วมมือเพิ่มเติมในด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ให้แก่ชุมชน โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนในชุมชนต่างๆ มีสุขภาพและพลานามัยที่ดี ซึ่งสาธารณสุขเชื่อมั่นในศักยภาพทางวิชาการและบุคลากรของ ม.ราชภัฏภูเก็ต ที่จะมีส่วนในการขับเคลื่อนและพัฒนาวงการสารณสุขในท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนต่อไป”
 
phuket public health 6
 
phuket public health 7
 
phuket public health 8
 
phuket public health 9
 
phuket public health 10
 
phuket public health 11
 
phuket public health 12
 
phuket public health 13
 

Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959

Read 684 times Last modified on วันพุธ, 23 พฤษภาคม 2561 09:57