วันอังคาร, 22 พฤศจิกายน 2559 09:45

นิเทศศาสตร์ ถกประเด็นการสร้างสรรค์เนื้อหาสื่อภายใต้สถานการณ์พิเศษ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
radio media phuket nov 2016
 
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดเสวนาหัวข้อ “นักจัดรายการวิทยุเพื่อสังคม ภายใต้หัวข้อการสร้างสรรค์เนื้อหาภายใต้สถานการณ์พิเศษ” มี ผศ.จิราพร ประสารการ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นาวาเอก พัลลพ โกมโลทก ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงทหารเรือ 3 ภูเก็ต นางสาวณัฐวรรณ ติรกิจพานิชกร นักสื่อสารมวลชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และ นายญาณวุฒิ นลจิตต์ นักจัดรายการวิทยุคลื่น F.M. 106.5 yesterday F.M. 107.75 Jazz Radio เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่นักศึกษานิเทศศาสตร์ ณ ห้องสัมมนา ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
radio media phuket nov 2016 1
 
radio media phuket nov 2016 3
 
ผศ.จิราพร ประสารการ ประธานโปรแกรมสาขาวิชานิเทศศาสตร์ กล่าวว่า “ก่อนที่นักศึกษาจะออกไปปฏิบัติงาน จำเป็นต้องฝึกฝนทักษะด้านวิชาชีพอย่างเข้มข้น เพราะเมื่อศึกษาจบออกไปเป็นนักนิเทศศาสตร์มืออาชีพ จะมีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้คู่สาระ รวมถึงโน้มน้าวใจประชาชนในทางที่สร้างสรรค์แก่สังคม การเสวนาในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่มีมืออาชีพมาบรรยายให้ความรู้ เพราะมุมมองของวิทยากรเป็นแนวคิดของนักวิชาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ ซึ่งสามารถถ่ายทอดความรู้ที่นักศึกษาจะสามารถนำไปใช้ในอนาคตอย่างแน่นอน”
 
radio media phuket nov 2016 4
 
ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า “สาขาวิชาฯ ได้มีการเปิดสอนรายวิชาการจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ซึ่งในบริบทปัจจุบันต้องมีการปรับเนื้อหาและคำนึงถึงสถานการณ์แห่งการไว้อาลัย ดังนั้นในฐานะของผู้สอนนักศึกษานิเทศศาสตร์ จึงจำเป็นต้องสร้างความตระหนักให้กับนักศึกษา เรื่องการผลิตเนื้อหาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ดังกล่าว รวมถึงสถานการณ์พิเศษอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยมั่นใจว่านักวิชาชีพที่รับผิดชอบโดยตรงมาให้ความรู้ จะเป็นประโยชน์โดยตรงกับนักศึกษา เนื่องจากวิทยาการเป็นผู้บริหารคลื่นวิทยุ และนักจัดรายการวิทยุ ทั้งสถานีของภาครัฐ และเอกชน ให้ความรู้เรื่องการจัดรายการวิทยุ วิธีการและข้อพึงระวังของการเป็นนักจัดรายการที่ดี รวมถึงจรรยาบรรณของนักวิชาชีพ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการจัดรายการ การออกเสียงอักษรให้ชัดเจน วิธีการปรับตัว และการแก้ไขเฉพาะหน้าในการจัดรายการ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักนิเทศศาสตร์ที่ต้องถือปฏิบัติตลอดการทำงาน”
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959
Read 1193 times