วันพฤหัสบดี, 29 สิงหาคม 2562 13:36

ม.ราชภัฏภูเก็ต ปฐมนิเทศ “แคแสดช่อใหม่”

Written by
Rate this item
(0 votes)

DSCF0895

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการ “แคแสดช่อใหม่” เพื่อปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ของมหาวิทยาลัย โดยมีผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานพร้อมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่บุคลากรบรรจุใหม่ของมหาวิทยาลัย ร่วมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พันจ่าเอกอำนาจ ใจคำฟู บุคลากรชำนาญการพิเศษ งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ ตลอดจนคณะผู้บริหาร และบุคลากรบรรจุใหม่จำนวน 44 คน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

DSCF0903

DSCF0909

DSCF0911

 

DSCF0912

DSCF0913

DSCF0914

สำหรับการจัดปฐมนิเทศดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรบรรจุใหม่ได้รับทราบความเป็นมาของมหาวิทยาลัย โครงสร้างการบริหาร แนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย สิทธิหน้าที่ กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับตนเอง และสวัสดิการต่าง ๆ รวมไปถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรกับผู้บริหาร ตลอดจนบุคลากรด้วยกัน ส่งผลให้ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข

DSCF0916

DSCF0917

 

DSCF0919

DSCF0923

DSCF0927

DSCF0931

DSCF0997

DSCF0999

Read 666 times