วันพุธ, 24 มกราคม 2561 12:11

กศ.บป. ม.ราชภัฏภูเก็ต ระดมคลังปัญญาจัดทำยุทธศาสตร์ “ห้องเรียน จ.ตรัง”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ห้องเรียนจังหวัดตรัง
 
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561 ผศ.วัชรี หิรัญพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ กศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำคณะทำงานร่วมประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ห้องเรียนจังหวัดตรัง โดยมี คณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ ร่วมด้วย นักศึกษาศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น ณ ห้องประชุม กิจ หลีกภัย ห้องเรียนจังหวัดตรัง 
 
trang university centre 3
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ห้องเรียนจังหวัดตรัง
 
สำหรับการการประชุมดังกล่าวมหาวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานของ กศ.บป. ห้องเรียนจังหวัดตรัง ในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์เชิงรุก / การจัดการเรียนการสอนและงานบริการวิชาการแก่ชุมชน / การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ / การจัดกิจกรรมเสริมคุณภาพชีวิตนักศึกษา / การปรับภูมิทัศน์ และอาคารสถานที่ / การส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการศึกษา และประเด็นปัญหาที่ควรแก้ไขอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ณ ห้องเรียนนาบินหลา จังหวัดตรัง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 เป็นต้นมา ทั้งนี้ในสภาวการณ์ปัจจุบันการจัดการศึกษาในระดับอุมดมศึกษามีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นประกอบกับมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีการปรับยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานของโครงการ กศ.บป. โดยเฉพาะ จ.ตรัง ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบในเขตอันดามันที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในหลากหลายมิติ 
 
ภายหลังการหารือดังกล่าว คณะทำงานมีแนวคิดในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในเชิงรุก ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อสร้างการรับรู้ที่มากขึ้น ในส่วนของหลักสูตรที่เปิดสอนจะมีการปรับให้ตรงกับความต้องการของชุมชนและสอดคล้องกับบริบททางสังคม เช่น หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ ตลอดจนจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และให้บริการสาธารณะ ร่วมด้วยการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการและบุคลากรให้เพียงพอต่อการให้บริการนักศึกษาและประชาชน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้ง สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เครือข่ายศิษย์เก่า และภาคประชาสังคม ซึ่งทิศทางการดำเนินงานดังที่กล่าวมา มหาวิทยาลัยเชื่อมั่นว่าจะช่วยพัฒนา “ห้องเรียนจังหวัดตรัง” ให้เป็นที่เชื่อถือยอมรับมากยิ่งขึ้น
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ห้องเรียนจังหวัดตรัง
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ห้องเรียนจังหวัดตรัง
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ห้องเรียนจังหวัดตรัง
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ห้องเรียนจังหวัดตรัง
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ห้องเรียนจังหวัดตรัง
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ห้องเรียนจังหวัดตรัง
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959
Read 1934 times