วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2561 14:06

ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้การทำวิจัยเชิงพื้นที่/เชิงประเด็น ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru research center feb 2018 1
 
ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้ “การทำวิจัยเชิงพื้นที่/เชิงประเด็นอย่างไร นำไปสู่ไทยแลนด์ 4.0” โดยมี ผศ.วิไล พินโยภรณ์ รองอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ ตลอดจน คณาจารย์ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต การอบรมได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดมุมมองและเทคนิคในการทำวิจัยเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น ได้แก่ รศ.ดร.นิรัช สุดสังข์ จาก ม.นเรศวร / รศ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร จาก ม.ศิลปากร ร่วมด้วย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล และ อาจารย์กิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ จาก ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
pkru research center feb 2018 2
 
pkru research center feb 2018 3
 
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวถึงการจัดโครงการดังกล่าว ว่า “การวิจัยเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการวิจัยที่มีคุณภาพ จะทำให้เกิดความรู้ใหม่หรือความคิดใหม่ที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้เกิดผลสำเร็จ ประกอบกับการวิจัยเป็นพันธกิจที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษา ในฐานะที่ ม.ราชภัฏภูเก็ต ดำเนินงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น งานวิจัยของคณาจารย์จะต้องตอบสนองความต้องการในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาแก่สังคมท้องถิ่น ตลอดจนสามารถนำมาบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนได้ นำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทักษะ และคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยเฉพาะการได้รับรู้มุมมองและประสบการณ์จากนักวิจัยที่มีผลงานเชิงประจักษ์ จะช่วยพัฒนาผลงานของนักวิจัยได้อย่างมีคุณภาพและตอบสนองวิสัยทัศน์เชิงนโยบายในยุคไทยแลนด์ 4.0” 
 
pkru research center feb 2018 4
 
pkru research center feb 2018 5
 
pkru research center feb 2018 6
 
pkru research center feb 2018 7
 
pkru research center feb 2018 8
 
pkru research center feb 2018 9
 
Text & Photo : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7621 1959
Read 1274 times Last modified on วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2561 16:08