วันศุกร์, 13 พฤษภาคม 2559 20:58

ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7

Written by
Rate this item
(2 votes)
ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7
 
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตครั้งที่ 7 ในหัวข้อ "พลวัตวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนอย่างยั่งยืน" โดยมีนายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.มนัส สุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ เเละถ่ายทอดประสบการณ์ในงานวิจัยพื้นที่ชุมชน
 
ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7
 
ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7
 
ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดีกล่าวว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน ให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการสนับสนุนงานวิจัยที่ต่อยอดร่วมกัน ในการใช้จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ที่มุ่งเน้นให้มีการรังสรรค์งานวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นที่ยอบรับต่อสาธารณชน และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ให้งานวิจัยที่มีคุณค่าเหล่านี้ได้ไปใช้ประโยชน์         และเผยแพร่ในแวดวงทางด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง หน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา  สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงได้จัดการประชุมดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและวิชาการให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย นักวิชาการ และนักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่ชุมชน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่เข้มแข็ง ยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของชุมชน และสังคมอย่างแท้จริง"
 
ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7
 
ด้าน ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า "สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเน้นการนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านการศึกษา และผลงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งมีคุณค่าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาการศึกษา ชุมชนและสังคม อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้บุคลากร นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา หรือผู้สนใจ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย อันจะทำให้เกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการรวบรวมบทความทางวิชาการในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัย ให้เกิดขึ้นระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ผ่านการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์หรือนิทรรศการ (Poster Presentation) และโดยเฉพาะการนำเสนอรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
 
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมากด้วยประสบการณ์ เป็นกรรมการให้ข้อแนะนำแก่ผู้นำเสนอผลงานวิจัย เช่น รศ.ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดร.พจนีย์ ทรัพย์สมาน จากมหาวิทยาลัยทักษิณ       ดร.ตติยาพร จารุมณีรัตน์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.อนุมัติ เดชนะ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดร.วชิรศรณ์ แสงสุวรรณ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รศ.จิรา ธีระสุวรรณจักร ดร.บรรณกมล ทิพย์รัตน์  และนายประมุข ตันจำรูญ"
 
phuket research forum 2016 4
 
phuket research forum 2016 5
 
phuket research forum 2016 6
 
phuket research forum 2016 7
 
phuket research forum 2016 8
 
ติดต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.thE: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959
Read 1553 times Last modified on วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2559 15:37