วันอาทิตย์, 13 พฤษภาคม 2561 11:35

PKRUBI หนุนผู้ประกอบการร้านอาหาร เสริมเทคโนโลยี “Restaurant 4.0”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
phuket restaurant may 2018 1
 
ระหว่างวันที่ 2-13 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PKRUBI) จัดกิจกรรมการพัฒนาและจัดการธุรกิจร้านอาหารสำหรับผู้ประกอบการใหม่ หลักสูตร “Restaurant 4.0” ในโครงการพัฒนาภูเก็ตสู่การเป็นนครแห่งการท่องเที่ยวด้านอาหารเชิงสร้างสรรค์ Phuket City of Gastronomy โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทย์ฯ นางสาวขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ผู้จัดการ PKRUBI ตลอดจนมีเจ้าของธุรกิจร้านอาหาร และผู้ประกอบการรายใหม่ เข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงาน ณ โรงแรมเดอะพาโก้ ดีไซน์ ภูเก็ต ร้าน WeCafe สามกอง และร้านอาหาร Blue Elephant Phuket
 
phuket restaurant may 2018 2
 
phuket restaurant may 2018 3 
phuket restaurant may 2018 4
 
สำหรับคอร์ส Restaurant 4.0 มีคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดความรู้ในหลากหลายหัวข้อ ได้แก่ ดร.วิชัย เจริญธรรมานนท์ บรรยายเรื่อง Concept & Brand Development การวางแนวคิดรูปแบบและเอกลักษณ์ให้แก่ร้านอาหาร / รศ.ดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล บรรยายเรื่อง Menu Development การพัฒนาเมนูและอาหารสูตรมาตรฐาน / อ.ธีรศักดิ์ แก้วประเสริฐศิลปะ บรรยายเรื่อง Marketing Strategy และการสร้างกระแสปากต่อปากให้กับร้านอาหาร / คุณวีระชัย ปรานวีระไพบูลย์ ให้ความรู้ Interior Design ออกแบบร้านและวาง Layout ให้โดดเด่น / อ.เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ บรรยายเรื่อง Financial Planing & Cost Analysis การวิเคราะห์ทางการเงินและการลงทุน การคำนวณต้นทุนอาหาร / อ.พีรพัฒน์ กองทอง บรรยายเรื่อง Staffing & Recruitment การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน และการอบรมสร้างทักษะให้มีการทักษะการบริการและ Service Mind / และ อ.อมร อำไพรุ่งเรือง บรรยายเรื่อง Contact & Franchise Development การจัดทำสัญญาและพัฒนาแฟรนไชส์ และ Restaurant Technology การวางระบบร้านอาหารและการเลือกใช้ระบบการจัดการร้านอาหาร
 
phuket restaurant may 2018 5
 
phuket restaurant may 2018 6 
นางสาวขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ผู้จัดการ PKRUBI กล่าวว่า “จากการแข่งขันที่สูงขึ้นของธุรกิจร้านอาหารในปัจจุบันซึ่งไม่ได้มีเพียงผู้ประกอบการรายเดิมเท่านั้น หากยังมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยในฐานะขององค์กรที่มีพันธกิจในการให้บริการวิชาการและความรู้แก่ท้องถิ่น จะต้องสร้างความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคนิคการบริหารจัดการร้านอาหารสมัยใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาสนับสนุนในภาคธุรกิจ เพื่อรองรับการแข่งขันในยุคไทยแลนด์ 4.0 ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารรายใหม่สามารถจัดการร้านอาหารได้อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งมีศักยภาพเพียงพอในการให้บริการแก่ลูกค้า ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ในระยะยาว ด้วยความคิดสร้างสรรค์จากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารสู่การวางแผนพัฒนาธุรกิจร้านอาหารไทยสู่ครัวโลกต่อไป” ผอ.PKRUBI กล่าว
 
phuket restaurant may 2018 7
 
phuket restaurant may 2018 8
 
phuket restaurant may 2018 9
 
phuket restaurant may 2018 10
 
phuket restaurant may 2018 11
 
phuket restaurant may 2018 12
 
phuket restaurant may 2018 13
 
phuket restaurant may 2018 14
 
DSCF9049
 
See More Pics Click!
 

Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959

Read 1117 times Last modified on วันอาทิตย์, 13 พฤษภาคม 2561 12:16