วันพฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2559 15:35

คณะวิทย์ฯ บ่มเพาะนักเรียนภูเก็ต สู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโลยี

Written by
Rate this item
(1 Vote)
พัฒนาความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.บัณฑิต อันยงค์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย คณาจารย์ นักศึกษา ครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
พัฒนาความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
พัฒนาความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ดร.บัณฑิต อันยงค์ กล่าวว่า “กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้พื้นฐานในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจัดเวิร์คชอบพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา แก่นักเรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก ที่จำเป็นต้องรับการปลูกฝังองค์ความรู้ และทักษะการปฏิการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างแรงจูงใจในการศึกษาระดับที่สูงขึ้น นำไปสู่การเป็นกำลังสำคัญของชาติในการสร้างนวัตกรรมที่ทันสมัย  นอกจากนั้นนักเรียนที่เข้าอบรมยังได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น การคิดและแก้ไขปัญหาตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การเรียนรู้นอกห้องเรียน ตลอดจนการปฏิบัติตนตามบทบาทของปัญญาชนนักพัฒนา สำหรับการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นในครั้งนี้ มีความมุ่งหวังพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากสังคม” รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ กล่าว 
 
พัฒนาความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
พัฒนาความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
พัฒนาความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
พัฒนาความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959 
Read 1484 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2559 15:50