วันอาทิตย์, 24 กุมภาพันธ์ 2562 08:13

เปิดตัว PKRU Smart University สู่ Phuket Smart City

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru smart city feb 2019 1
 
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีเปิดตัว “PKRU Smart University สู่ Phuket Smart City และการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ร่วมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และตัวแทนจากภาคเอกชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
pkru smart city feb 2019 2
 
pkru smart city feb 2019 3
 
ผศ.ดร.พิทา จารุพูนผล กล่าวว่า “Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลบนวิสัยทัศน์ที่ว่า มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นจึงมีพันธกิจที่สำคัญ คือ การบริการวิชาการ ส่งเสริมวิชาชีพที่สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สังคม และพัฒนาสู่ระดับสากล ในฐานะของมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นได้มีการขับเคลื่อนให้ชุมชนมีความพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตในสังคมดิจิทัล สำนักวิทยบริการฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว ได้กำหนดทิศทางหรือแผนการดำเนินงานด้านไอทีขององค์กร เพื่อให้บรรลุตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Smart Infrastructure) 2.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการวิจัย (Smart Education) 3.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (Smart Management) 4.พัฒนาความรู้ ทักษะ และความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Smart People) และ 5.พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Smart Procedures) ดังนั้นสำนักวิทยบริการฯ ได้จัดงานในครั้งนี้ขึ้นโดยได้รับเกียรติจากบริษัทไอซีทีชั้นนำของประเทศ ได้แก่ Google Thailand, MikroTik Thailand, Huawei, G-able เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน เพื่อยกระดับคุณภาพด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยต่อยอดไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป” ผอ.สำนักวิทยฯ กล่าว
 
pkru smart city feb 2019 4
 
pkru smart city feb 2019 5
 
pkru smart city feb 2019 6
 
pkru smart city feb 2019 7
 
pkru smart city feb 2019 8
 
pkru smart city feb 2019 9
 
pkru smart city feb 2019 10
 
pkru smart city feb 2019 11
 
pkru smart city feb 2019 12
 
pkru smart city feb 2019 13
 
pkru smart city feb 2019 14
 
pkru smart city feb 2019 15
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7 

Read 848 times