วันพฤหัสบดี, 14 กันยายน 2560 09:28

นิเทศศาสตร์ ถ่ายทอดหลัก PR สื่อสารปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฝังรากลึกชุมชน

Written by
Rate this item
(1 Vote)

ผศ.วัชรี หิรัญพันธุ์ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต

ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2560 ผศ.วัชรี หิรัญพันธุ์ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นวิทยากรในการสัมมนาและฝึกปฏิบัติหัวข้อ “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ในชุมชน” ในกิจกรรมพลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด โดยมีนักจัดรายการวิทยุ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน และผู้ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วม ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ กิจกรรมจัดโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต สำหรับการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวมุ่งหวังให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้ความเข้าใจในบทบาทของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชนและจิตวิทยาการปฏิบัติงานด้าน PR เทคนิควิธีการ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การขยายการรับรู้ในชุมชนโดยสื่อมวลชนและนักสื่อสารท้องถิ่น เชื่อมโยงสู่การต่อยอดและขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีปฏิบัติต่อไป

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959

Read 1462 times