วันพฤหัสบดี, 31 สิงหาคม 2560 15:45

เทคโนโลยีอุตสาหการ มุ่งหน้าหลักสูตร WIL ปริญญาตรีทางปฏิบัติการ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
mou 1
 
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ บริษา รีสอร์ท เขาหลัก จ.พังงา หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning) กับชมรมผู้บริหารงานวิศวกรรม จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้ช่วยอธิการบดี นายรังสรรค์ พลสมัคร และนายกิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต รวมถึงผู้แทนของเครือบริษา รีสอร์ท ได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาในสถานประกอบการตามสาขาวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้และผสมผสานความรู้ทางทฤษฏี ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการที่อยู่ในโลกแห่งความจริง รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้ในรายวิชาสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยี
 
mou 2
 
mou 3
 
ทั้งนี้ หลักสูตรฯ กำลังเดินหน้าแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพิ่มเติมในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสถานประกอบการภายในจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่และสุราษฎร์ธานี เพื่อผลิตบัณฑิตภายใต้โครงการ WIL ซึ่งเน้นการปฏิบัติการรายวิชาภายในสถานประกอบการจริง ประมาณ 12 เดือน ช่วยยกระดับมาตรฐานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และคุณวุฒิของนักศึกษาให้เสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2562
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 1589 times