วันอังคาร, 17 กรกฎาคม 2561 14:49

แสดงความยินดี "ผศ.ดร.พิทา จารุพูนผล"

Written by
Rate this item
(7 votes)
Pita Jarupunphol
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พิทา จารุพูนผล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ผศ.ดร.พิทา จารุพูนผล กล่าวถึงตำแหน่งทางวิชาการที่ได้รับในด้าน IT ว่า “การพัฒนามหาวิทยาลัยในปัจจุบันล้วนจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการขับเคลื่อน ให้ตอบโจทย์กับนโยบายการพัฒนาของท้องถิ่น Phuket Smart City และ Thailand 4.0 ในฐานะที่เป็นอาจารย์สังกัด PKRU และเป็นผู้บริหารสำนักฯ ซึ่งทำหน้าที่กำหนดทิศทางและสร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการดิจิทัลแก่สมาชิกองค์กร จึงให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยทางวิชาการ โดยผลงานที่ได้นำเสนอ ประกอบด้วย ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ / การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ / การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ / วิศวกรรมซอฟแวร์ / การพัฒนาระบบสารสนเทศ นอกจากนั้นด้วยความพร้อมของตำแหน่งวิชาการและทักษะของทีมคณาจารย์ในสาขา IT นำไปสู่การดำเนินงานเปิดหลักสูตร เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับปริญญาโท ซึ่งเชื่อมั่นว่าเป็นหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นในการยกระดับทักษะและความสามารถด้านดิจิทัลในขั้นสูงให้กับคนในท้องถิ่น ในส่วนนี้เป็นเป้าหมายหลักที่ตั้งใจพัฒนาให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป” 
Read 1172 times Last modified on วันอังคาร, 17 กรกฎาคม 2561 15:12